Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen [...] van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2018.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs te wijzigen ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs, waaronder het verkorten en intensiveren van beroepsopleidingen, het invoeren van de entreeopleiding en het stellen van vooropleidingseisen voor niveau 2, alsmede het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs teneinde een betere verdeling van de middelen mogelijk te maken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VI. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII. Wijziging Wet studiefinanciering BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIII. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

[Red: Wijzigt deze wet, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel IX. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel X. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XI. Samenloop met de wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel XIa

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken binnen twee jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, respectievelijk artikel V, onderdeel L van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de in artikel 7.2.7, derde en vierde lid, Wet educatie en beroepsonderwijs, respectievelijk artikel 7.2.6, derde en vierde lid, Wet educatie en beroepsonderwijs BES, opgenomen normen.

Artikel XII. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 26 juni 2013

Willem-Alexander

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

Minister

I.W. Opstelten

Naar boven