Besluit Voorselectiecommissie ABD-topmanagementgroep

Geldend van 23-06-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 mei 2013, nr. 2013-0000314852, houdende de instelling en werkwijze van de Voorselectiecommissie ABD-topmanagementgroep (Besluit Voorselectiecommissie ABD-topmanagementgroep)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van selectie van kandidaten voor functies als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, een commissie voor de voorselectie van deze kandidaten in te stellen;

Besluit:

Artikel 2

De commissie heeft tot taak de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst (ABD), ressorterend onder de minister voor Wonen en Rijksdienst (W&R), te adviseren over de voorselectie van benoembare kandidaten voor een van de functies van de ABD-topmanagementgroep, als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 3

  • 1 De commissie bestaat uit vijf leden.

  • 2 De voorzitter van de commissie, tevens lid, is niet werkzaam bij een van de ministeries en wordt voor een periode van drie jaar benoemd door de minister voor Wonen en Rijksdienst. Herbenoeming is eenmaal aansluitend mogelijk.

  • 3 De overige leden van de commissie worden benoemd door de minister voor Wonen en Rijksdienst voor een periode van in beginsel drie jaar. Herbenoeming is aansluitend mogelijk.

  • 4 De secretaris-generaal van het ministerie waar de vacante functie zich voordoet wordt als informant door de commissie gehoord. Betreft het de vacature van secretaris-generaal, dan kan door de betrokken minister een directeur-generaal van het vacaturehoudende departement als informant worden aangewezen. In het geval een vacature zich voordoet, niet zijnde de vacature van secretaris-generaal, bij een ministerie waarbij een van de vaste leden werkzaam is, dan wordt dat lid als informant door de commissie gehoord.

Artikel 5

  • 1 De commissie wordt door de directeur-generaal ABD in vergadering bijeengeroepen.

  • 2 De commissie neemt voorafgaand aan een vergadering kennis van de vacante functie, het functieprofiel en van alle overige bescheiden die betrekking hebben op de functie, alsmede van de door de directeur-generaal ABD aangedragen kandidaten. Voor zover bescheiden nog niet zijn overgelegd kunnen zij door de commissie worden opgevraagd.

  • 3 De commissie kan een kandidaat uitnodigen om een nadere toelichting te geven in verband met het kandidaatschap.

  • 4 Binnen een week na haar vergadering brengt de commissie schriftelijk advies uit aan de directeur-generaal ABD.

  • 5 Het advies houdt in welke kandidaten naar het oordeel van de commissie de meest gerede zijn om de vacante functie te gaan vervullen, alsmede een onderbouwing van dat advies. Het advies heeft geen bindend karakter.

  • 6 In afwijking van het eerste tot en met het vijfde lid kan de directeur-generaal ABD in samenspraak met de commissie besluiten om een schriftelijke procedure te volgen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2013.

Het Besluit Instelling Voorselectiecommissie Topmanagementgroep ABD (Stcrt. 2001; nr. 25) komt met ingang van die datum te vervallen.

’s-Gravenhage, 28 mei 2013

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina