Besluit tot het instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor asielzoekers van Tutsi-afkomst uit oosten Democratische Republiek Congo

[Regeling vervallen per 13-02-2014.]
Geldend van 10-07-2013 t/m 12-02-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 juli 2013, nr. 392774, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé) en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé) wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van een jaar;

  • Dat in deze situatie voor asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé) tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van een jaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-02-2014]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor Tutsi’s uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé), die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met maximaal een jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 13-02-2014]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen uit de Democratische Republiek Congo voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 13-02-2014]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 13-02-2014]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina