Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 10-07-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2013, 2013-0000085564, houdende tijdelijk regels voor een tegemoetkoming voor musici en artiesten in verband met het inkomensverlies als gevolg van het vervallen van hun uitzonderingspositie in de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Het recht op tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Rechthebbende

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Rechthebbende op grond van deze regeling is degene die:

  • a. recht zou hebben op een uitkering op grond van hoofdstuk II, paragraaf 1, van de WW, indien voldaan zou zijn aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 17 van de WW, en als werknemer in de 39 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid, in een onregelmatig arbeidspatroon uitsluitend of vrijwel uitsluitend als musicus of anderszins als artiest, dan wel als filmmedewerker arbeid in dienstbetrekking, in ten minste 16 kalenderweken ten minste één arbeidsuur per kalenderweek heeft; of

  • b. recht heeft op een WGA-uitkering, maar niet voldoet aan de referte-eis, bedoeld in artikel 58 van de Wet WIA, en als werknemer in de 39 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag na de dag waarop het recht op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of bezoldiging op grond van hoofdstuk IV, vierde afdeling, van de Ziektewet of het recht op ziekengeld op grond van artikel 29 van de Ziektewet is geëindigd, in een onregelmatig arbeidspatroon uitsluitend of vrijwel uitsluitend als musicus of anderszins als artiest, dan wel als filmmedewerker arbeid in dienstbetrekking, in ten minste 16 kalenderweken ten minste één arbeidsuur per kalenderweek heeft.

 • 2 Gelijkgesteld aan de rechthebbende, bedoeld in het eerste lid, is de werknemer die de artiest of musicus, bedoeld in het eerste lid, in zijn optreden technisch heeft ondersteund in hetzelfde of nagenoeg hetzelfde arbeidspatroon.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 3 Het recht op de tegemoetkoming bestaat uiterlijk tot en met 31 december 2013.

Paragraaf 4. Financiering

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5. Financiering

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6. Opgave lasten en betaling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor 1 oktober 2013 verstrekt het UWV aan de Minister een opgave van het totaalbedrag van de geraamde lasten met betrekking tot deze regeling, uitgesplitst naar de uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

 • 3 De Minister kan, na overleg met het UWV, van het in het eerste lid bedoelde bedrag afwijken.

Artikel 7. Afrekening

[Vervallen per 01-01-2014]

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Overeenkomstige toepasselijkheid bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bepalingen van de WW zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 17.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 juni 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

 • 2 Deze regeling, zoals die op 31 december 2013 luidt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van deze regeling.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina