Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit

[Regeling vervallen per 04-02-2014 met terugwerkende kracht tot 03-07-2013.]
Geldend van 03-07-2013 t/m 03-07-2013

Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit,

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit

  • Wet: de Wet op de Kansspelen

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2014]

Er is een Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2014]

De commissie heeft tot taak de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit te adviseren over de te nemen beslissingen op haar door de Kansspelautoriteit voorgelegde bezwaren tegen besluiten op grond van artikelen 35, 35a en 35b van de Wet op de Kansspelen.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2014]

De commissie bestaat uit tenminste twee leden en een onafhankelijke voorzitter.

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit benoemt en ontslaat de onafhankelijke voorzitter.

De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kan worden herbenoemd.

De leden van de commissie worden aangewezen uit de medewerkers van de Kansspelautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2014]

Een van de leden van de commissie wordt belast met het secretariaat van de commissie.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2014]

Voorzitter en leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.

Artikel 7

[Vervallen per 04-02-2014]

Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste deel de voorzitter en één lid.

Zij stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden van de commissie hebben met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren volledig toegang tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2014]

De commissie brengt haar advies uit binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Kansspelautoriteit (artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht).

Artikel 9

[Vervallen per 04-02-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 10

[Vervallen per 04-02-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit.

Den Haag, 11 juni 2013

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Terug naar begin van de pagina