Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013

Geldend van 02-07-2013 t/m heden

Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013

De Hoofdingenieur-Directeur Van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ten aanzien van de in het tweede lid genoemde artikelen van het Binnenvaartpolitiereglement wordt mandaat en machtiging verleend aan de volgende functionarissen werkzaam bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland:

    • a. de directeur Netwerk Ontwikkeling;

    • b. het hoofd van de afdeling Vergunningverlening.

  • 3 Het mandaat verleend aan de directeur Netwerk Ontwikkeling omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar, mits het besluit waartegen bezwaar is gemaakt niet door hem in mandaat is genomen. Het mandaat verleend aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening heeft geen betrekking op de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

  • 4 Bij afwezigheid van de bevoegde functionarissen van RWS Zuid-Nederland is bevoegd een in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Zuid-Nederland 2013 genoemde functionaris op hetzelfde of een hoger niveau.

Artikel 2

Het ‘Besluit mandaat beschikkingsbevoegdheid Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat, dienst Limburg d.d. 1 april 2006’ wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Maastricht, 19 juni 2013

De Hoofdingenieur-Directeur Van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

J.G. Robberse

Terug naar begin van de pagina