Instellingsbesluit Visitatiecommissie Waterketen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 02-07-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/121020, houdende vaststelling van het Instellingsbesluit Visitatiecommissie Waterketen (Instellingsbesluit Visitatiecommissie Waterketen)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Er is een Visitatiecommissie Waterketen, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De commissie heeft, met betrekking tot de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water (Kamerstukken II 2010-2011, 27 625, nr. 190) ten aanzien van de waterketen, de volgende taken:

 • a. het inventariseren van de voortgang bij de implementatie van de afspraken;

 • b. het beoordelen van de voortgang bij het realiseren van de afspraken;

 • c. het stimuleren en adviseren ten behoeve van de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water; en

 • d. het rapporteren over deze taken aan de ondertekenaars van het Bestuursakkoord Water.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De commissie brengt voor 1 januari 2015 een eindrapport uit aan de ondertekenaars van het Bestuursakkoord Water.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit ten minste 4 en ten hoogste 7 leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De minister van Infrastructuur en Milieu benoemt en ontslaat de voorzitter en leden van de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het secretariaat van de commissie berust bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3 De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de leden, met inbegrip van de voorzitter, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De kosten die de commissie ten behoeve van de uitoefening van haar taken maakt komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten wordt in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

 • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek; en

 • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2013.

 • 2 Dit besluit vervalt, behoudens eerdere intrekking, met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Visitatiecommissie Waterketen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina