Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken [...] en gemeenten en versterken horizontale controle)

Geraadpleegd op 27-05-2022.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit van 25 juni 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met het versterken van de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming van provincies en gemeenten en het versterken van de horizontale controle daarop

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2013, nr. 2013-000028077;

Gelet op artikel 190, eerste en tweede lid, van de Provinciewet en artikel 186, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 juni 2013, no. W04.13.0140/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2013, nr. 2013-0000338631;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Op de inrichting van de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening, het jaarverslag en de productenrealisatie van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is artikel I van dit besluit van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2015.

  • 2 Op de inrichting van de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening, het jaarverslag en de productenrealisatie van provincies en gemeenten is artikel I van dit besluit van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2014.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies (Stb. 2013, 141) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven