Besluit tijdelijke wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (uitzondering [...] produceren goederen waarbij afnemer intensief betrokken is)

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit van 26 juni 2013, houdende tijdelijke wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met een uitzondering op het verbod om een vreemdeling te laten werken zonder tewerkstellingsvergunning bij het produceren van goederen waarbij de afnemer intensief betrokken is

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2013, nr. 2013-0000044282;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 juni 2013, no. W12.13.0108/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2013, nr. 2013-0000076748,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Artikel 1k van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan het tijdstip waarop dat artikel vervalt, blijft van toepassing op verzoeken die overeenkomstig genoemd artikel door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn gehonoreerd.

Artikel III

  • 1 De artikelen I en II van dit besluit treden in werking met ingang van 1 juli 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina