Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES

Geldend van 02-07-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/98205, houdende mandatering van de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40, Wet maritiem beheer BES (Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 40 van de Wet maritiem beheer BES;

BESLUIT:

Artikel 2

  • 1 Aan de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt mandaat verleend voor het uitoefenen van de bevoegdheden van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40 van de wet.

  • 2 Uitvoering van het mandaat, bedoeld in het eerste lid, geschiedt overeenkomstig het Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland.

Artikel 3

Een document dat ondertekend wordt op grond van dit besluit vermeldt aan het slot:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

DE GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE, onderscheidenlijk SINT EUSTATIUS, onderscheidenlijk SABA,

gevolgd door de handtekening en de naam van de desbetreffende gezaghebber.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina