Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), enz. (bewaartermijnen [...] tegemoetkoming bewaarkosten Subsidieregeling ESF-3)

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2013 tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), ESF EQUAL en de Subsidieregeling ESF-3 in verband met de bewaartermijnen betreffende ESF stukken en tot verstrekking van een tegemoetkoming voor bewaarkosten Subsidieregeling ESF-3

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel IV. Tegemoetkoming

  • 1 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van de begunstigden van subsidies, op grond van de subsidieregeling ESF-3, een tegemoetkoming verstrekken voor de extra kosten van het bewaren van administratieve bescheiden ten gevolge van de wijziging, bedoeld in artikel I van deze regeling.

  • 2 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt voor subsidies voorvloeiend uit de subsidieregeling ESF-3, vastgesteld op basis van het totale subsidiebedrag per begunstigde van de subsidie, dat is opgenomen in de vaststellingsbeschikkingen. Deze vergoeding bedraagt per project een vast bedrag van € 50,–, vermeerderd met een variabel tarief van € 6,– per € 20.000,– aan vastgestelde subsidie, met dien verstande dat het te verstrekken bedrag ten minste € 250,– bedraagt.

  • 3 De verstrekking van de tegemoetkoming geschiedt bij directe vaststelling.

  • 4 De aanvraag voor de subsidie vindt uitsluitend langs elektronische weg plaats, via het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken. Deze aanvraag geschiedt in de periode van 1 juli 2013, 9.00 uur tot en met 30 september 2013, 17.00 uur.

  • 5 Het subsidieplafond voor het verlenen van de in dit artikel bedoelde tegemoetkoming bedraagt, voor het aanvraagtijdvak bedoeld in het vierde lid, € 1.000.000,–. Bij het bereiken van dit subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid verdeeld onder de aanvragers, die de tegemoetkoming conform het vierde lid hebben aangevraagd.

  • 6 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, verrekenen met een vordering die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op de begunstigde in verband met het verstrekken van subsidies op grond van ESF- subsidieregelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina