Wet intrekking Wet overleg minderhedenbeleid (herijking overlegvorm integratiebeleid)

Geldend van 23-07-2013 t/m heden

Wet van 19 juni 2013, houdende intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de herijking van de wijze van overleg over het integratiebeleid wenselijk is dat de Wet overleg minderhedenbeleid wordt ingetrokken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De krachtens artikel 6, derde lid, van de Wet overleg minderhedenbeleid vastgestelde ministeriële regeling blijft van kracht tot de bij regeling van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel te bepalen datum van intrekking daarvan, en berust vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet op dit artikel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina