Besluit instelling Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 09-04-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2013, nr. 2013-0000082106, tot instelling van een Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Actieteam: het Actieteam Crisisaanpak van de Stichting van de Arbeid;

 • b. onafhankelijk voorzitter: de onafhankelijk voorzitter van het Actieteam van de Stichting van de Arbeid;

 • c. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling Onafhankelijk Voorzitter

[Vervallen per 01-01-2016]

Er is een onafhankelijk voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2016]

De onafhankelijk voorzitter draagt bij aan goede resultaten van het Actieteam, conform opdracht en taken van het Actieteam.

Artikel 4. Taken

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De onafhankelijk voorzitter heeft tot taak:

  • a. het Actieteam voor te zitten en samen met de andere leden namens het Actieteam op te treden;

  • b. periodiek met de minister te overleggen;

  • c. in samenspraak met de minister in de media de aanpak van het Actieteam toe te lichten.

Artikel 5. Benoeming

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Tot onafhankelijk voorzitter wordt benoemd mevrouw M.J. Oudeman tot 1 juli 2015.

 • 2 De onafhankelijk voorzitter kan éénmaal worden herbenoemd tot 1 januari 2016.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De onafhankelijk voorzitter kan met inachtneming van dit besluit de uit te voeren werkzaamheden nader regelen met de Stichting van de Arbeid.

 • 2 De onafhankelijk voorzitter werkt in opdracht van het bestuur van de Stichting van de Arbeid en van de minister.

 • 3 In het secretariaat van het Actieteam wordt voorzien door de Stichting van de Arbeid.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina