Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013–2014

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren van de invoering van passend onderwijs (Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013–2014)

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te bekostigen activiteiten

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De minister verstrekt aanvullende bekostiging in het schooljaar 2013–2014 ter voorbereiding op de invoering van de wet passend onderwijs.

  • 2 Per samenwerkingsverband, per instelling cluster 1 en per instelling cluster 2 i.o. wordt op grond van deze regeling ten hoogste eenmaal aanvullende bekostiging verstrekt.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning en uitkering van aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt ambtshalve toegekend en uitbetaald in de maand november 2013.

  • 2 De aanvullende bekostiging wordt uitbetaald aan het samenwerkingsverband, de instelling cluster 1, of de contactschool van de instelling cluster 2 i.o..

  • 3 Indien een samenwerkingsverband op 1 november 2013 niet bij DUO in BRIN staat geregistreerd, wordt de aanvullende bekostiging uitbetaald aan de contactschool van dat samenwerkingsverband;

Artikel 4. Berekening aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De aanvullende bekostiging per samenwerkingsverband passend onderwijs in het primair onderwijs bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling op de betreffende vestiging(en) van een basisschool of van een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2012, naar de stand in Bron op 1 juli 2013.

  • 2 De aanvullende bekostiging per samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling op de betreffende vestiging(en) van een school voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2012, naar de stand in Bron op 1 juli 2013.

  • 3 De aanvullende bekostiging per instelling cluster 1 bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling van de instelling cluster 1. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2012, naar de stand in Bron op 1 juli 2013.

  • 4 De aanvullende bekostiging per instelling cluster 2 i.o. bestaat uit een bedrag van € 10 per bekostigde leerling van een school die behoort tot de instelling cluster 2 i.o.. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de telgegevens van 1 oktober 2012, naar de stand in Bron op 1 juli 2013.

Artikel 6. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2014]

Het samenwerkingsverband, de instelling cluster 1 en de instelling cluster 2 i.o. werken mee aan een door of namens de minister ingestelde onderzoek.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013 en vervalt met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013–2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina