Regeling bijdragen onderwerken graanresten

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/117043, houdende bepalingen inzake het verstrekken van bijdragen voor het onderwerken van graanresten na de oogst (Regeling bijdragen onderwerken graanresten)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel b, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • onderwerken: het bij de oogst van graan hakselen van stro en het onderwerken van graanresten na de oogst zodanig dat een perceel niet meer aantrekkelijk is voor op graanresten foeragerende ganzen;

 • overeenkomst: de tussen de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de minister, enerzijds en een eigenaar of pachter van een of meer percelen, anderzijds, gesloten overeenkomst ‘Versneld onderwerken graanresten’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister kan op aanvraag een bijdrage verstrekken voor het onderwerken van percelen in het kader van de aanpak van vogelaanvaringen op en rondom de luchthaven Schiphol.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

In aanmerking voor een bijdrage als bedoeld in artikel 2 komen eigenaren of pachters van percelen die zich bevinden in het gebied dat op de in de bijlage 1 opgenomen kaart gearceerd is weergegeven en die een overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bijdrage bedraagt € 853,– per hectare graanakker, indien het onderwerken binnen 48 uur na afronding van de oogst correct heeft plaatsgevonden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de bijdrage € 642,– per hectare graanakker, indien het onderwerken later dan 48 uur na afronding van de oogst correct heeft plaatsgevonden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Een eigenaar of pachter van een of meer percelen die in aanmerking wil komen voor een bijdrage, voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een eigenaar of pachter die zijn percelen heeft ondergewerkt, zendt uiterlijk twee weken na de afronding van het onderwerken een volledig ingevuld en ondertekend registratieformulier aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Directie Luchtvaart, Meldpunt graan, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Het registratieformulier, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als aanvraag voor een bijdrage.

 • 3 Het te gebruiken model van het registratieformulier is opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister stelt binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag de bijdrage vast zonder voorafgaande verleningsbeschikking.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

In de beschikking tot vaststelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 7, wordt opgenomen op welk moment de betaling in één keer plaatsvindt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister kan weigeren de gehele bijdrage of een gedeelte daarvan te verstrekken, indien:

 • a. bij controle van de percelen blijkt dat het onderwerken niet of niet correct heeft plaatsgevonden;

 • b. het in artikel 6 bedoelde registratieformulier niet volledig is ingevuld.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

 • 2 Deze regeling blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van bijdragen, op basis van deze regeling verleend, die voor de vervaldatum zijn verleend en op eventuele bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die bijdragen. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om bijdragen waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdragen onderwerken graanresten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 6, derde lid

[Vervallen per 01-01-2014]

Formulier registratie van de overeengekomen maatregelen

[Vervallen per 01-01-2014]

BEDRIJF

 

ADRES

 

TELEFOONNR.

 

E-MAILADRES

 

In de volgende tabel worden per rij de gegevens van een perceel ingevuld.

Het perceelnummer moet overeenkomen met de nummering op de ingediende kaart(en).

Perceel

nummer

Perceel oppervlak in ha

gewastype

Oogst van het graan

hakselen

onderwerken

datum

Tijdstip einde oogst

datum

datum

Tijdstip einde onderwerken

Methode onderwerken

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

DATUM

 

HANDTEKENING

 
Terug naar begin van de pagina