Besluit Uitwijklijst

Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Besluit Uitwijklijst

Gelet op:

Stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst) vast:

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • b. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • c. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers;

 • d. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

 • e. Besluit PE: Besluit permanente educatie Wbtv;

 • f. ALTE: The Association of Language Testers in Europe;

 • g. toetsbaar: een taal is toetsbaar als:

  • in Nederland een geaccrediteerde opleiding aanwezig is op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal de desbetreffende taal is;

  • in Nederland een geaccrediteerde opleiding aanwezig is op ten minste hbo-niveau waarbij de desbetreffende taal aangeboden wordt en het eindniveau van de bron- of doeltaal na toetsing ten minste C1-niveau is;

  • de Minister onafhankelijke deskundige(n) heeft aangewezen die de kennis van de desbetreffende taal kan (kunnen) toetsen, mits zij gevestigd zijn binnen de Europese Unie1;

  • de desbetreffende taal bij één van de ALTE-leden te toetsen is op ten minste C1-niveau.

 • h. C1-niveau: C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen;

 • i. onderwijstaal: de taal waarin het onderwijs grotendeels wordt aangeboden;

 • j. scholing: onderwijs waarbij middels een afsluitende toets wordt vastgesteld dat de gedoceerde kennis en vaardigheden beheerst worden;

 • k. beroepstolk: een tolk die per jaar ten minste 200 uur tolkt, waarbij geen rekening wordt gehouden met scholing, reistijd, wachttijd en overige omstandigheden;

 • l. beroepsvertaler: een vertaler die per jaar ten minste 100.000 woorden vertaalt;

 • m. professionele opdracht als tolk: een in opdracht van een opdrachtgever verrichte tolkopdracht op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding;

 • n. professionele opdracht als vertaler: een in opdracht van een opdrachtgever verrichte vertaling op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding.

De Uitwijklijst

Artikel 2

De Uitwijklijst bevat ten aanzien van iedere geplaatste tolk en/of vertaler in elk geval de volgende gegevens:

 • a. de personalia;

 • b. de aanduiding of betrokkene tolk en/of vertaler is;

 • c. de bron- en doeltaal dan wel bron- en doeltalen waarin de tolk en/of vertaler zijn werkzaamheden verricht.

Het verzoek tot plaatsing

Artikel 3

Het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier, te vinden op www.bureaubtv.nl. Binnen zes weken na ontvangst wordt een beslissing genomen op het verzoek tot plaatsing.

Artikel 4

Bij het verzoek tot plaatsing worden ten minste de volgende stukken overgelegd:

 • a. de verklaringen, zoals bedoeld in artikel 4, tweede tot en met vierde lid, van de Wbtv;

 • b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

 • c. een document waaruit blijkt dat de tolk of vertaler, voor zover relevant, in Nederland mag verblijven en werken;

 • d. een document waaruit blijkt dat de tolk of vertaler de bron- of doeltaal, voor zover toetsbaar, op ten minste C1-niveau beheerst;

Artikel 5

Voor het behandelen van een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van€ 125,– in rekening gebracht.

De voorwaarden

Artikel 6

Een tolk of vertaler kan op de Uitwijklijst worden geplaatst als hij wegens het ontbreken van opleidingen en het ontbreken van onafhankelijke deskundigen die de kennis kunnen toetsen, niet kan aantonen te beschikken over de vereiste competenties taalvaardigheid in de bron- of doeltaal en kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- of doeltaal.

 • a. Een tolk wordt op de Uitwijklijst geplaatst als hij aantoont te beschikken over:

  • 1. integriteit;

  • 2. taalvaardigheid van de te toetsen taal op ten minste C1-niveau;

  • 3. ten minste 420 uur scholing om tolkvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen geheugen, tekstanalyse, parafraseren, notatietechnieken en tolkhouding te ontwikkelen;

  • 4. tenminste vijf jaar werkervaring als beroepstolk in de betreffende talencombinaties direct voorafgaand aan het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst.

 • b. Een vertaler wordt op de Uitwijklijst geplaatst als hij aantoont te beschikken over:

  • 1. integriteit;

  • 2. taalvaardigheid van de te toetsen taal op ten minste C1-niveau;

  • 3. ten minste 420 uur scholing om vertaalvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding te ontwikkelen;

  • 4. ten minste vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst.

Artikel 7

De Raad voor Rechtsbijstand kan, in de door haar nader te bepalen gevallen, een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst ter advisering voorleggen aan de Commissie beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 8

Het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst, alsmede het verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst en het verzoek tot hernieuwde plaatsing wordt afgewezen indien:

 • a. in Nederland een opleiding dan wel toets beschikbaar is waarmee inschrijving in het Rbtv in de betrokken talencombinatie c.q. vertaalrichting mogelijk is;

 • b. de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 6 bedoelde eisen;

 • c. de aanvrager vreemdeling is en geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8, aanhef en onder a tot en met e, dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000, of niet gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten;

 • d. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand;

 • e. een op grond van artikel 9 van de Wbtv jegens de aanvrager genomen maatregel van doorhaling van de inschrijving in het Rbtv en/of plaatsing op de Uitwijklijst zich daartegen verzet.

Verlenging

Het verzoek tot verlenging van de plaatsing

Artikel 10

Een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier, te vinden op www.bureaubtv.nl. Binnen vier weken na ontvangst wordt een beslissing genomen op het verzoek tot verlenging.

Artikel 12

 • a. Een verzoek tot verlenging dient tijdig, dat wil zeggen voor het verlopen van de termijn van plaatsing, te worden ingediend.

 • b. Indien het verzoek tot verlenging niet tijdig is ingediend, komt de plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege te vervallen op het moment dat de termijn van plaatsing is verlopen.

 • c. Het verzoek tot verlenging wordt afgewezen indien niet objectief wordt aangetoond dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 13

Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van€ 75,– in rekening gebracht.

De voorwaarden

Artikel 14

Een tolk of vertaler kan op aanvraag voor een periode van nogmaals vijf jaar op de Uitwijklijst worden geplaatst indien:

 • a. hij wegens het ontbreken van opleidingen en het ontbreken van onafhankelijke deskundigen die de kennis kunnen toetsen, niet kan aantonen te beschikken over de vereiste competenties taalvaardigheid in de bron- of doeltaal en kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- of doeltaal;

 • b. gedurende zijn plaatsing geen opleidingen of toetsen zijn aangeboden, waarmee inschrijving in het Rbtv mogelijk was;

 • c. hij aan de voorwaarden genoemd in artikel 6 voldoet, dan wel de voorwaarden zoals die gelden ten tijde van het indienen van het verzoek tot verlenging;

 • d. hij ten minste tien professionele opdrachten als tolk of vertaler in de betrokken talencombinatie of vertaalrichting heeft verricht; én

 • e. hij gedurende zijn plaatsing op de Uitwijklijst aan zijn bijscholingsverplichting, zoals bedoeld in het Besluit PE, heeft voldaan.

Verzoek tot hernieuwde plaatsing

Artikel 15

 • a. Van een verzoek tot hernieuwde plaatsing is sprake indien een tolk of vertaler het verzoek tot verlenging van de plaatsing indient binnen vijf jaar na het verlopen van de termijn van die plaatsing op de Uitwijklijst, na uitschrijving van de Uitwijklijst op eigen verzoek of na doorhaling op grond van artikel 9 van de Wbtv.

 • b. Een verzoek tot hernieuwde plaatsing wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat:

  • 1. voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 14;

  • 2. alsnog voldaan is aan de bijscholingsverplichting zoals genoemd in het Besluit PE die gold tijdens de periode van plaatsing waarop het verzoek tot hernieuwde plaatsing betrekking heeft.

Artikel 16

Voor het behandelen van een verzoek tot hernieuwde plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van€ 125,– in rekening gebracht.

Overgangsbepalingen

Artikel 19

 • 1 Een tolk of vertaler, die ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit geplaatst is op de Uitwijklijst kan, in tegenstelling tot de artikelen 14 en 15, tot 1 juli 2016 op de Uitwijklijst worden geplaatst in de betrokken talencombinaties als hij aantoont dat:

  • a. hij aan zijn bijscholingsverplichting, zoals bedoeld in het Besluit PE heeft voldaan;

  • b. het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst is ingediend voordat zijn plaatsing in de betrokken talencombinaties en/of vertaalrichtingen van rechtswege is geëindigd; en

  • c. er geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder c, d en/of e.

 • 3 Een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst, dat is ingediend voor inwerkingtreding van het Besluit Uitwijklijst, wordt getoetst aan het Besluit Uitwijklijst zoals dat gold ten tijde van het indienen van het verzoek.

, 11 juni 2013

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

 1. Hieronder wordt ook verstaan: andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. ^ [1]
Naar boven