Besluit inschrijving Rbtv

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2020

Besluit inschrijving Rbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gezien:

Stelt beleid vast voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers:

Begrippen en definities

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • b. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • c. C1-niveau: C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen;

 • d. onderwijstaal: de taal waarin het onderwijs grotendeels wordt aangeboden;

 • e. scholing: onderwijs waarbij middels een afsluitende toets wordt vastgesteld dat de gedoceerde kennis en vaardigheden beheerst worden;

 • f. beroepstolk: een tolk die per jaar ten minste 200 uur tolkt, waarbij geen rekening wordt gehouden met scholing, reistijd, wachttijd en overige omstandigheden;

 • g. beroepsvertaler: een vertaler die per jaar ten minste 100.000 woorden vertaalt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Een tolk of vertaler wordt ingeschreven in het Rbtv indien hij naast de formele vereisten van de Wet beëdigde tolken en vertalers en het Besluit beëdigde tolken en vertalers, verklaart zich te houden aan de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen/vastgestelde Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv.

Tolk

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Indien een tolk niet beschikt over een diploma van een tolkopleiding op minimaal bachelorniveau, kan hij worden ingeschreven in het Rbtv:

 • 1. na overlegging van een getuigschrift waaruit blijkt dat de tolk in de betreffende talencombinatie een tolktoets heeft afgelegd die voldoet aan het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde Kader voor tolk- en vertaaltoetsen; of

 • 2. aantoont te beschikken over:

  • a. integriteit;

  • b. taalvaardigheid van de bron- en doeltaal op ten minste C1-niveau;

  • c. ten minste 420 uur scholing om tolkvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen geheugen, tekstanalyse, parafraseren, notatietechnieken en tolkhouding te ontwikkelen;

  • d. tenminste vijf jaar werkervaring als beroepstolk in de betreffende talencombinaties direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het Rbtv, waarvan ten minste één jaar na afronding van de scholing als bedoeld in artikel 3, aanhef, tweede lid onder c.

Vertaler

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Indien een vertaler niet beschikt over een diploma van een vertaleropleiding op minimaal bachelorniveau, kan hij worden ingeschreven in het Rbtv:

 • 1. na overlegging van een getuigschrift waaruit blijkt dat de vertaler in de betreffende vertaalrichting een vertaaltoets heeft afgelegd die voldoet aan het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde Kader voor tolk- en vertaaltoetsen; of

 • 2. aantoont te beschikken over:

  • a. integriteit;

  • b. taalvaardigheid van de bron- en doeltaal op ten minste C1-niveau;

  • c. ten minste 420 uur scholing om vertaalvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding te ontwikkelen;

  • d. ten minste vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het Rbtv, waarvan ten minste één jaar na afronding van de scholing als bedoeld in artikel 4, aanhef, tweede lid onder c.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De Raad voor Rechtsbijstand kan, in de door haar nader te bepalen gevallen, een verzoek tot inschrijving in het Rbtv ter advisering voorleggen aan de Commissie beëdigde tolken en vertalers.

, 11 juni 2013

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Naar boven