Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2013–2016

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2013, nr. WJZ/510365(10357) houdende nadere regels voor het verstrekken van subsidie voor het restaureren van beschermde monumenten van stadsherstellichamen in de jaren 2013 tot en met 2016 en wijziging van de Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011–2012 in verband met de wijziging van de vervaldatum (Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2013–2016)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Regeling: Subsidieregeling instandhouding monumenten;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • stadsherstellichaam: organisatie die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezig houdt met verwerving, renovatie, restauratie en beheer van beschermde monumenten.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen Regeling

[Vervallen per 01-01-2018]

De artikelen 17, 19 en 28, eerste lid, van de Regeling zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat instandhouding telkens wordt gelezen als restauratie.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de jaren 2013 tot en met 2016 ten behoeve van de restauratie van beschermde monumenten.

 • 2 Voor de subsidie, bedoeld in het eerste lid, komen slechts in aanmerking stadsherstellichamen die in de jaren 2004 tot en met 2007 gebruik maakten van de vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting voor woningbouwlichamen.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverstrekking is voor de jaren 2013 tot en met 2016 jaarlijks een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten opgenomen als bijlage bij de Regeling, met dien verstande dat kosten uitsluitend subsidiabel zijn voor zover de werkzaamheden strekken tot restauratie van het beschermde monument en zijn monumentale waarden.

 • 2 Kosten komen niet voor subsidie in aanmerking voor zover:

  • a. het kosten betreft voor werkzaamheden die vóór aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt verleend zijn uitgevoerd;

  • b. voor de kosten reeds rijkssubsidie wordt verstrekt;

  • c. bij schade de kosten op grond van een verzekering worden gedekt;

  • d. de kosten op grond van de Wet op de omzetbelasting op verschuldigde belasting in aftrek kunnen worden gebracht.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2018]

Per stadsherstellichaam bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste een percentage van € 4 miljoen per subsidieronde, bedoeld in artikel 7. Dat percentage wordt berekend aan de hand van de resultaten in de jaren 2009 tot en met 2012, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder a, van het desbetreffende stadsherstellichaam ten opzichte van het totaal van die resultaten in die jaren van alle ingediende aanvragen die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie.

Artikel 7. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie wordt verleend in twee subsidierondes:

  • a. een ronde voor de jaren 2013 en 2014;

  • b. een ronde voor de jaren 2015 en 2016.

 • 2 De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  • a. een overzicht van de resultaten vóór belastingen van het desbetreffende stadsherstellichaam van de jaren 2009 tot en met 2012 die blijken uit de desbetreffende jaarrekeningen;

  • b. de jaarrekeningen over de jaren 2004 tot en met 2007 waaruit blijkt dat het desbetreffende stadsherstellichaam voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • c. de monumentnummers en adresgegevens van de te restaureren beschermde monumenten; en

  • d. per beschermd monument een raming van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 5.

 • 3 Voor zover het stadslichaam er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat de documenten, bedoeld in het tweede lid, onder a of b, al in het bezit van de minister zijn, hoeven deze niet bij de aanvraag gevoegd te worden.

Artikel 8. Indieningstermijn

[Vervallen per 01-01-2018]

De aanvragen worden ingediend:

 • a. voor de jaren 2013 en 2014, uiterlijk op 30 november 2013;

 • b. voor de jaren 2015 en 2016, uiterlijk op 30 september 2015.

Artikel 9. Verlening

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister beslist per ronde gelijktijdig op de aanvragen, met toepassing van artikel 6.

 • 2 De minister beslist binnen dertien weken na de laatste dag waarop de aanvragen voor een subsidieronde ingediend kunnen worden.

 • 3 Indien het te verstrekken subsidiebedrag minder bedraagt dan € 25.000, stelt de minister de subsidie zonder subsidieverlening vast.

Artikel 10. Voorschot

[Vervallen per 01-01-2018]

De minister verstrekt onverwijld na de subsidieverlening een voorschot ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 11. Vaststelling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De ontvanger van een subsidie waarvan het verleende bedrag € 25.000 of meer bedraagt, dient voor 1 oktober van het jaar na de jaren waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een overzicht waarin de monumentnummers staan vermeld ten behoeve waarvan de subsidie is besteed.

 • 3 Artikel 25 van de Regeling is van overeenkomstige toepassing indien het verleende subsidiebedrag €125.000 of meer bedraagt, met dien verstande dat de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van een overzicht van totaal gemaakte subsidiabele kosten per beschermd monument.

 • 4 De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Wijziging regeling 2011 en 2012

[Vervallen per 01-01-2018]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011 en 2012.]

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 14. Vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op beschikkingen die op grond van deze regeling zijn gegeven.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2013–2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina