Besluit PE

[Regeling vervallen per 03-02-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 02-02-2015

Besluit PE

Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv), de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv); artikel 10 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst), artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode) en de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

stelt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) het volgende Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) vast:

De bijscholingsverplichting

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 03-02-2015]

Een tolk of vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) of is geplaatst op de Uitwijklijst heeft een bijscholingsverplichting. Dat betekent dat de tolk of vertaler zijn kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil moet houden en uitbreiden door middel van deskundigheidsbevorderende en relevante scholingsactiviteiten.

Rbtv & Uitwijklijst

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 03-02-2015]

Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst moet een tolk of vertaler aantonen dat hij gedurende de vijf jaar vanaf de datum van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij minstens 80 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit (hierna: PE-punten), ongeacht in welk jaar binnen de periode van inschrijving of plaatsing de PE-punten zijn behaald.

Artikel 3

[Vervallen per 03-02-2015]

Van de in artikel 2 genoemde 80 PE-punten moeten minimaal 40 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).

Artikel 4

[Vervallen per 03-02-2015]

Indien in de periode van vijf jaar inschrijving of plaatsing meer dan 80 PE-punten zijn behaald, kan bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van inschrijving.

Artikel 5

[Vervallen per 03-02-2015]

Wanneer een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst binnen de periode van plaatsing van vijf jaar wordt ingeschreven in het Rbtv vervallen de PE-punten die hij tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst heeft behaald.

De scholingsactiviteiten

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 03-02-2015]

Scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1, zijn het volgen of verzorgen van onder andere een opleiding, cursus, workshop, seminar, congres, webinar, conferentie, studiedag of lezing, op het gebied van:

  • a) taal en cultuur;

  • b) terminologie en fraseologie;

  • c) vertaal- en tolktechnieken in brede zin;

  • d) domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie;

  • e) (technische) vertaalhulpmiddelen;

  • f) voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen;

  • g) ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie;

  • h) kwaliteitsborging.

Artikel 7

[Vervallen per 03-02-2015]

Per uur (zestig minuten) dat aantoonbaar aan een scholingsactiviteit is besteed, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt één punt toegekend.

Artikel 8

[Vervallen per 03-02-2015]

De scholingsactiviteit moet worden verzorgd door een deskundige met praktijkervaring.

Verzoek tot toekennen PE-punten

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 03-02-2015]

Een tolk of vertaler die in het Rbtv is ingeschreven of op de Uitwijklijst is geplaatst kan een verzoek tot het toekennen van PE-punten indienen. In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Verzoek tot aanwijzen als PE-activiteit

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 03-02-2015]

Een aanbieder, dat wil zeggen de organisatie die de scholingsactiviteit aanbiedt, kan verzoeken een scholingsactiviteit die door hem wordt aangeboden (of gaat worden aangeboden) als een activiteit waarvoor PE-punten worden toegekend, aan te wijzen (hierna: PE-activiteit). In de ‘procedurebeschrijving aanwijzen PE-activiteit’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Artikel 11

[Vervallen per 03-02-2015]

Een overzicht van de aangewezen PE-activiteiten, onder vermelding van het daaraan verbonden aantal PE-punten, wordt gepubliceerd op www.bureaubtv.nl.

Overzicht PE-punten

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 03-02-2015]

Ongeveer een half jaar voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt en tien weken voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt ontvangt de tolk of vertaler een overzicht van het aantal aan hem toegekende PE-punten.

Vrijstelling PE

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 13

[Vervallen per 03-02-2015]

Wanneer een tolk of vertaler niet in staat is om het vereiste aantal PE-punten te behalen kan hij om vrijstelling van de bijscholingsverplichting vragen. In de ‘procedurebeschrijving vrijstelling PE’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Overgangsbepaling

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 03-02-2015]

Een tolk of vertaler, die ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit geplaatst is op de Uitwijklijst, dient gedurende deze plaatsing te voldoen aan het Besluit permanentie Educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 30 december 2011 (Strcrt. 30 december 2011, 23957).

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina