Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329554 houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting IUCN Nederlands Comité (Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. stichting: Stichting IUCN Nederlands Comité (International Union for Conservation of Nature);

 • c. DCNA: Dutch Caribbean Nature Alliance;

 • d. Trust Fund: het door DCNA in 2006 opgerichte fonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie ten behoeve van het uitvoeren van het door de DCNA opgestelde en door de minister goedgekeurde activiteitenprogramma.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

§ 2. De subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

§ 4. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

De stichting dient de aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister uiterlijk op 1 juli na afloop van het kalenderjaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft.

§ 5. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Van de subsidie wordt ten hoogste € 25.000,00 besteed aan de kosten die de stichting maakt voor het beheer van deze regeling.

 • 2 De stichting stelt de subsidie na aftrek van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, ter beschikking aan de DCNA en ziet toe op een juiste besteding van dit bedrag overeenkomstig het bepaalde in deze regeling en het in artikel 2 bedoelde activiteitenprogramma.

 • 3 Van het bedrag dat de stichting ter beschikking stelt aan de DCNA wordt ten minste 75 procent besteed aan de operationele kosten van het beheer van de bij DCNA aangesloten natuurparken.

 • 4 Het overige deel van het bedrag dat de stichting ter beschikking stelt aan de DCNA wordt besteed aan de operationele kosten van de DCNA.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De stichting zet zich actief in voor de belangen van DCNA in Nederland en Europa door middel van lobby- en communicatieactiviteiten.

 • 2 De stichting spant zich in voor het goed functioneren van het Trust Fund en draagt actief bij aan fondswerving voor derden.

 • 3 De stichting ziet er op toe dat bij de DCNA transparantie van bestuur en management wordt nageleefd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2 De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 10 procent van de over het boekjaar verleende subsidie.

 • 3 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van het activiteitenprogramma, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Een subsidie die is verleend krachtens de Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juni 2013

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina