Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329547, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam)

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. stichting: Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie ten behoeve van het initiëren en coördineren van activiteiten, gericht op een veelvuldig gebruik van het Koninklijk Paleis te Amsterdam, welke ten doel hebben het paleis een publieksfunctie in Amsterdam te doen vervullen.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

§ 2. De subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 juli voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

§ 3. Voorschotverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister verstrekt voorschotten per boekjaar.

 • 2 Het totaal van de voorschotten voor een boekjaar is gelijk aan de voor dat jaar verleende subsidie.

 • 3 De voorschotten worden als volgt verstrekt:

  • a. 50 procent van de voor een boekjaar verleende subsidie in januari van dat boekjaar;

  • b. 50 procent van de voor een boekjaar verleende subsidie in juni van dat boekjaar.

 • 4 De minister kan een voorschot een maand later verstrekken, nadat de stichting hiervan in kennis is gesteld.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Een subsidie die aan de stichting is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juni 2013

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Naar boven