Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Intrekking diverse besluiten

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 20-06-2013 t/m 30-06-2013

Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Intrekking diverse besluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In het kader van het actueel houden van het fiscale beleid worden in dit besluit diverse beleidsbesluiten ingetrokken in verband met het feit dat deze hun belang hebben verloren ofwel het karakter hebben van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal.

1. In te trekken beleidsbesluiten

[Vervallen per 01-07-2013]

De volgende besluiten worden ingetrokken.

Besluit van:

Nummer

Omschrijving

Reden intrekking

25-04-1996

AFZ96/1608M-1

(zoals gewijzigd bij besluit van 28 juni 1999, nr. AFZ99/1489U)

Voorschrift inzake de samenwerking van de Belastingdienst met de Politie en andere opsporingsinstanties

Belang verloren/interne werkinstructie

25-04-1996

AFZ96/1608M-2

Voorschrift inzake bijstandsverlening aan en door de Politie en andere opsporingsinstanties

Belang verloren/interne werkinstructie

25-04-1996

AFZ96/1608M-3

(zoals gewijzigd bij besluit van 28 juni 1999, nr. AFZ99/1489U)

Voorschrift inzake de samenwerking van de Belastingdienst met andere bestuursorganen buiten de opsporing

Belang verloren/interne werkinstructie

28-06-1999

AFZ99/1489U

Wijzigingsbesluit

Belang verloren/interne werkinstructie

16-02-2011

DGB2010/7699M

Besluit Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort

Belang verloren/voorlichtingsmateriaal

(Zie onder 2. Toelichting)

2. Toelichting

[Vervallen per 01-07-2013]

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de Belastingdienst kenbaar maakt voor welke vorm van communicatie de elektronische weg is geopend. De Belastingdienst zal dit voortaan via mededelingen in de Staatscourant en/of via de internetsite www.belastingdienst.nl meedelen.

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina