Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012

[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 05-01-2012 t/m 31-03-2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 09-04-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de hoofden: de hoofden van de afdelingen van de dienst Consumentenautoriteit;

 • b. de plaatsvervangend hoofden: de plaatsvervangend hoofden van de dienst Consumentenautoriteit;

 • c. het MT: het managementteam van de dienst Consumentenautoriteit bestaande uit de Consumentenautoriteit en de hoofden;

 • d. de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst: de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst van de dienst Consumentenautoriteit;

 • e. Verordening 2006/2004: verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PbEU L364);

 • f. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Paragraaf 2. Organisatie

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 09-04-2013]

De dienst Consumentenautoriteit is samengesteld uit:

 • a. de stafafdeling Strategie en Communicatie;

 • b. de stafafdeling Secretariaat;

 • c. de afdeling Toezicht;

 • d. de afdeling Juridische Dienst;

 • e. de afdeling Consumenteninformatie.

Artikel 3

[Vervallen per 09-04-2013]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de dienst Consumentenautoriteit en met de interne en externe communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 09-04-2013]

De stafafdeling Secretariaat is belast met taken van personele, organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de dienst Consumentenautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 09-04-2013]

De afdeling Toezicht is belast met de behandeling van aangelegenheden ter uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming. De afdeling Toezicht is in het kader van de uitvoering van die wet tevens belast met de behandeling van aangelegenheden inzake het verbindingsbureau, bedoeld in artikel 3, onderdeel d, van Verordening 2006/2004.

Artikel 6

[Vervallen per 09-04-2013]

De afdeling Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De afdeling Juridische Dienst treedt daarnaast op als juridisch adviseur ten behoeve van de dienst Consumentenautoriteit.

Artikel 7

[Vervallen per 09-04-2013]

De afdeling Consumenteninformatie heeft als taak het vergroten van kennis van consumenten over consumentenrechten en consumentenplichten en mogelijkheden om recht te halen. De afdeling Consumenteninformatie ondersteunt en faciliteert het gezamenlijk informatieloket ConsuWijzer, dat is belast met het informeren van consumenten en de registratie van meldingen in een databank met het oog op de handhavingstaken van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Paragraaf 3. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de Consumentenautoriteit is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover tussen hoofden of binnen het MT geen overeenstemming bestaat;

 • b. strategische besluiten;

 • c. besluiten inzake:

  • 1°. het opleggen van een boete, een last onder dwangsom, of een toezegging;

  • 2°. bezwaarschriften betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom, of een toezegging;

 • d. aangelegenheden die aanmerkelijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering;

 • e. personeelsaangelegenheden met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 11;

 • f. aangelegenheden ten aanzien waarvan de Consumentenautoriteit overigens heeft bepaald dat zij door haar zullen worden behandeld.

Artikel 10

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden genoemd in artikel 9, indien:

  • a. niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit of het verrichten van een handeling door de Consumentenautoriteit;

  • b. het de schriftelijke afdoening van stukken betreft die voortvloeit uit door de Consumentenautoriteit genomen besluiten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit geen mandaat verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt;

  • b. het nemen van besluiten op bezwaar betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging.

Artikel 11

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het aangaan en afhandelen van verplichtingen inzake de opleiding van personeel en het accorderen van de desbetreffende betalingen;

 • b. het aangaan van verplichtingen binnen het daartoe vastgestelde jaarbudget en het afhandelen van verzoeken om betaling inzake de tijdelijke inhuur van personeel;

 • c. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

 • d. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

 • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 12

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Toezicht wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur en inhuur specialisten en tolken een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 13

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Aan het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Toezicht wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur en inhuur specialisten en tolken een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 14

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Juridische Dienst wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor inhuur juridisch advies en procesvertegenwoordiging, specialisten, tolken en verslagleggers een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan het hoofd van de Juridische Dienst wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar niet inhoudende een beslissing betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging, en voor het instellen van hoger beroep.

 • 3 Aan het hoofd van de Juridische Dienst wordt voorts mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, indien niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit door de Consumentenautoriteit.

Artikel 15

[Vervallen per 09-04-2013]

 • 1 Aan het plaatsvervangend hoofd Juridische Dienst wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor inhuur juridisch advies en procesvertegenwoordiging, specialisten, tolken en verslagleggers een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan het plaatsvervangend hoofd van de Juridische Dienst wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar niet inhoudende een beslissing betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging, en voor het instellen van hoger beroep.

Artikel 16

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan het hoofd van de afdeling Consumenteninformatie wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 17

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan het plaatsvervangend hoofd Consumenteninformatie wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 18

[Vervallen per 09-04-2013]

Aan het hoofd, het plaatsvervangende hoofd en de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend om de Consumentenautoriteit te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 09-04-2013]

Artikel 19

[Vervallen per 09-04-2013]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 21

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 22

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 januari 2012

B.C.M. van Buchem

De Consumentenautoriteit

Terug naar begin van de pagina