Werkwijze (anonieme) informanten ACM

[Regeling vervallen per 20-09-2017.]
Geldend van 18-06-2013 t/m 19-09-2017

Werkwijze (anonieme) informanten ACM

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 20-09-2017]

Bij haar toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afhankelijk van informatie. Als iemand informatie heeft over een mogelijke overtreding dan is het belangrijk dat hij/zij ACM hierover informeert. Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding. In de praktijk is gebleken dat personen die voor ACM waardevolle informatie hebben liever anoniem willen blijven. ACM biedt daarom de mogelijkheid om informatie over mogelijke overtredingen anoniem onder de aandacht te brengen. Deze werkwijze beschrijft de mogelijkheden daartoe en de uitgangspunten die daarbij gelden. Verder regelt de werkwijze een aantal praktische zaken zoals het indienen van informatie.

Personen die beschikken over informatie over eventuele overtredingen worden in deze werkwijze aangeduid als informanten. In de paragraaf 2 en 3 van de werkwijze wordt onderscheid gemaakt tussen twee types informanten. Indien een persoon ervoor kiest om zijn/haar naam niet aan ACM bekend te maken dan is sprake van een anonieme informant. Zijn/haar anonimiteit is gewaarborgd. Anonieme informanten kunnen gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld advocaat).

Indien een persoon wenst dat zijn/haar identiteit wel bij ACM bekend is, maar niet daarbuiten dan is sprake van een informant. Zijn/haar identiteit zal in de regel voor de buitenwereld onbekend blijven. Er zijn echter bijzondere omstandigheden denkbaar waaronder ACM de anonimiteit niet meer kan garanderen Deze werkwijze geeft inzicht in de (grenzen van de) waarborgen die ACM biedt. Omdat de werkwijze ziet op (anonieme) informanten, is deze niet toepasbaar op belanghebbenden die bij ACM een aanvraag tot het nemen van een handhavingsbesluit indienen.

§ 2. Anonieme informanten

[Vervallen per 20-09-2017]

 • 1. Een anonieme informant is een persoon die, anders dan op vordering van ACM, gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan ACM, zonder daarbij zijn/haar identiteit bekend te maken.

 • 2. ACM onthoudt zich van pogingen om de identiteit van de anonieme informant te achterhalen.

 • 3. Indien ACM van een anonieme informant informatie ontvangt die zijn/haar identiteit kan onthullen, dan wordt deze informatie verwijderd.

 • 4. Een anonieme informant kan gebruik maken van een tussenpersoon. Dit is een persoon die namens hem/haar gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan ACM, zonder daarbij de identiteit van de anonieme informant bekend te maken. Een tussenpersoon is vaak advocaat of een andere (vertrouwens)persoon met verschoningsrecht.

 • 5. De tussenpersoon maakt altijd zijn/haar identiteit aan ACM bekend en treedt gedurende het onderzoek op als contactpersoon.

 • 6. ACM wijst de tussenpersoon op eventuele informatie die de identiteit van de anonieme informant kan onthullen. De tussenpersoon wordt in de gelegenheid gesteld aan te geven welke informatie buiten ACM bekend mag worden.

§ 3. Informanten

[Vervallen per 20-09-2017]

 • 1. Een informant is een persoon die, anders dan op vordering van ACM, gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan ACM, en daarbij bepaalt dat zijn/haar identiteit alleen aan ACM bekend mag zijn.

 • 2. ACM spant zich in om de identiteit van de informant niet buiten ACM bekend te maken. ACM maakt met de informant nadere schriftelijke afspraken over de mate van inspanningen die ACM zal doen om zijn/haar identiteit niet verder bekend te maken.

 • 3. ACM wijst enkele van haar ambtenaren aan die de gegevens, inlichtingen en/of bescheiden ter beschikking gesteld door een informant in ontvangst mogen nemen. De identiteit van de informant is alleen bij deze ambtenaren bekend. De ambtenaren verwijderen informatie die de identiteit van de informant kan onthullen, alvorens de gegevens, inlichtingen en/of bescheiden intern verder te verspreiden.

§ 4. Bekendmaking identiteit buiten ACM

[Vervallen per 20-09-2017]

ACM spant zich in om de anonimiteit van de (anonieme) informant te waarborgen. In bijzondere gevallen kan evenwel aanleiding bestaan de identiteit van een (anonieme) informant buiten ACM bekend te maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer:

 • in een beroepsprocedure van ACM de rechter ACM daartoe verplicht;

 • sprake is van een misdrijf waarvoor een aangifteplicht geldt;

 • op basis van een gerechtelijke bevel ACM of een ambtenaar van haar als getuige onder ede wordt gehoord;

 • ACM of een ambtenaar van haar onder ede wordt gehoord in een parlementaire enquête;

 • blijkt dat een (anonieme) informant de overtreding (mede) heeft begaan.

§ 5. Wijze van informatie indienen

[Vervallen per 20-09-2017]

(Anonieme) informanten en tussenpersonen kunnen informatie verschaffen aan ACM:

 • via het ACM-loket op telefoon: 070-72 22 000. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur;

 • via een elektronisch formulier dat te vinden is op de website van ACM (www.acm.nl);

 • via het meldpunt M, een landelijk meldpunt om misdaad anoniem te melden, op telefoon: 0800-7000. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen 10.00 en 22.00 uur;

 • via het postadres van ACM: Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag;

 • via het bezoekadres van ACM: Muzenstraat 41, 2511 WB, Den Haag.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-09-2017]

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Werkwijze (anonieme) informanten ACM.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

 • 3. De Beleidsregel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met betrekking tot (anonieme) informanten (Scrt. 2005, nr. 234) wordt ingetrokken.

 • 4. Afspraken die de Nederlandse Mededingingsautoriteit als rechtsvoorganger van ACM heeft gemaakt met een (anonieme) informant op basis van de Beleidsregel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met betrekking tot (anonieme) informanten blijven geldig.

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze,

overeenkomstig het door het bestuur op 2 mei 2013 genomen besluit,

C.A. Fonteijn

bestuursvoorzitter

Terug naar begin van de pagina