Werkwijze voorlichting NMa

[Regeling vervallen per 11-06-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 14-09-2009 t/m 31-03-2013

Werkwijze voorlichting NMa

Inleiding

[Vervallen per 11-06-2013]

Met behulp van deze werkwijze geeft de NMa inzicht in de wijze waarop de NMa het publiek informeert over haar werkzaamheden, besluiten en andere activiteiten in het kader van haar toezichthoudende en handhavingstaken op basis van de Mededingingswet en de sectorspecifieke wetten.1

Algemene uitgangspunten

[Vervallen per 11-06-2013]

 • 1. De NMa geeft voorlichting over haar werkzaamheden en besluiten, tenzij andere belangen zich hiertegen verzetten. Deze andere belangen kunnen onder meer zijn lopend onderzoek, privacy en (bedrijfs)vertrouwelijkheid en het recht op een eerlijk proces van personen en ondernemingen.

 • 2. De NMa houdt in haar voorlichting rekening met de fase waarin een traject zich bevindt. De volgende fasen worden hierbij onderscheiden: onderzoek, rapport, besluit, besluit op bezwaar, beroep of hoger beroep.

 • 3. De NMa geeft feitelijke informatie over de status van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, een standpunt of activiteit (bv. ‘vermoeden’) en over de fase waarin de besluitvorming zich bevindt. Ook geeft de NMa aan welke vervolgstappen mogelijk zijn, bijvoorbeeld bezwaar, beroep of een vervolgonderzoek.

 • 4. Rapporten waarin een vermoeden van overtreding van een wet die de NMa handhaaft wordt vastgelegd, worden niet gepubliceerd op de website van de NMa.

 • 5. De openbare versie van een besluit wordt gepubliceerd zo spoedig mogelijk nadat het besluit geschoond is van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie. In de regel is dit circa drie weken na het uitbrengen van het niet-openbare besluit.

Uitgangspunten bij de publicatie van pers- en nieuwsberichten

[Vervallen per 11-06-2013]

 • 1. De NMa brengt een pers- of nieuwsbericht2 bericht naar buiten over belangrijke besluiten en andere resultaten van onderzoeken en activiteiten van de NMa.

 • 2. De NMa kan een pers- of nieuwsbericht uitbrengen indien het achterwege laten ervan kan leiden tot onwenselijke speculaties.

 • 3. Een pers- of nieuwsbericht over een besluit, bijvoorbeeld een sanctie of een besluit op bezwaar, geeft aan welk besluit is genomen ten aanzien van welke onderneming(en)en/of natuurlijke personen, feiten en omstandigheden, alsmede de motivering van het besluit en de verdere procedure.

 • 4. Pers- en nieuwsberichten worden gepubliceerd op de website (www.nmanet.nl) en, voor zover relevant, gezonden naar specifieke media. Pers- en nieuwsberichten worden opgenomen in de eigen digitale nieuwsbrief, waarop een ieder zich via www.nmanet.nl kan abonneren. Persberichten worden verspreid via het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

 • 5. Een pers- of nieuwsbericht wordt zo spoedig mogelijk vertaald en op de Engelstalige versie van de website van de NMa geplaatst.

 • 6. De NMa brengt in beginsel geen pers- of nieuwsbericht naar buiten en verstrekt geen informatie over bedrijfsbezoeken.

 • 7. De NMa zal evenwel informatie verstrekken over een bedrijfsbezoek als het bedrijfsbezoek publiekelijk bekend is geworden doordat (een van) de bezochte onderneming(en) dit zelf bekend heeft gemaakt en/of heeft bevestigd richting de media.

 • 8. Indien onduidelijk is hoe de informatie over een bedrijfsbezoek bekend is geworden bij de media, zal de NMa per geval afwegen of zij tot verstrekking van informatie over het bedrijfsbezoek overgaat. In haar afweging zal de NMa betrekken of het niet verstrekken van informatie zou kunnen leiden tot onwenselijke speculaties ten aanzien van het bedrijfsbezoek.

 • 9. Indien de NMa informatie verstrekt over bedrijfsbezoeken dan wel over lopende onderzoeken of rapporten dan worden de namen van de betrokken ondernemingen en/of eventuele betrokken natuurlijke personen niet genoemd, tenzij het niet noemen van de ondernemingen/of natuurlijke persoon tot ongewenste speculaties kan leiden over de betrokkenheid van ondernemingen en/of natuurlijke personen.

Procedure Pers- en Nieuwsberichten

[Vervallen per 11-06-2013]

Indien de NMa een besluit dat is gericht aan bepaalde ondernemingen en/of natuurlijke personen onder de aandacht wil brengen van media en publiek via een bericht, hanteert de NMa in beginsel de volgende procedure:

 • 1. De NMa kondigt tevoren, zo mogelijk ten minste 24 uur, aan (de gemachtigde van) de ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht, aan dat een besluit te verwachten is en dat over dit besluit een pers- of nieuwsbericht wordt gepubliceerd.

 • 2. De niet-openbare versie van het besluit wordt 24 uur voordat over het besluit een pers- of nieuwsbericht verschijnt, gestuurd aan (de gemachtigde van) de ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht.

 • 3. Ten minste twee uur voordat het nieuws- of persbericht over het besluit wordt gepubliceerd, ontvangen de ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht het pers- of nieuwsbericht.

 • 4. De ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht krijgen de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden in het bericht. Daartoe wordt een deadline gecommuniceerd waarbinnen de ondernemingen en/of natuurlijke personen hun reactie op het pers- of nieuwsbericht aan de NMa kenbaar moeten maken.

 • 5. Indien (één van) de onderneming(en) aan wie het besluit is gericht beursgenoteerd is, brengt de NMa het pers- of nieuwsbericht na sluiting (na 18.00 uur) of voor opening (09.00 uur) van de Amsterdamse effectenbeurs uit, dan wel buiten de openingstijden van een andere beurs waaraan de onderneming is genoteerd. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende onderneming om aandeelhouders op de hoogte te stellen.

 • 6. Indien het besluit relevant is voor andere markttoezichthouders of overheden informeert de NMa hen, zo mogelijk ten minste 12 uur voor het uitgaan van het pers- of nieuwsbericht, over het besluit en het pers- of nieuwsbericht.

Bijzondere procedure bij art. 65 Mededingingswet (vijf-dagen-termijn)

[Vervallen per 11-06-2013]

 • 1. Op grond van art. 65 van de Mededingingswet moet de NMa een vijf-dagen-termijn aanhouden bij het publiceren van sancties aan ondernemingen, feitelijk leidinggevenden en opdrachtgevers. Deze procedure geldt voor alle wetten waar de NMa toezicht op houdt voor zover daarin wordt verwezen naar artikel 65 van de Mededingingswet.

 • 2. Na afloop van de vijf-dagen-termijn zal de NMa een persbericht publiceren over het sanctiebesluit, tenzij in die periode rechtsmiddelen zijn ingesteld die de NMa hiervan weerhouden.

 • 3. De dag van verzending van de niet-openbare versie van het besluit aan de ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht, telt niet mee bij deze vijf dagen.

 • 4. De procedure zoals hiervoor beschreven onder ‘Procedures Pers- en Nieuwsberichten, is van toepassing op persberichten die worden uitgebracht bij sanctiebesluiten waarvoor de vijf-dagen-termijn geldt.

 • 5. Mocht binnen de genoemde termijn van vijf dagen het besluit door toedoen van de ondernemingen en/of natuurlijke personen aan wie het besluit is gericht bekend worden in de media, dan kan de NMa een persbericht publiceren of media te woord te staan over het besluit.

Woordvoering en publieksvoorlichting

[Vervallen per 11-06-2013]

 • 1. De NMa beantwoordt vragen van journalisten via haar woordvoerders.

 • 2. De woordvoerders zijn tijdens kantooruren telefonisch, per mobiel en per e-mail (pers@nmanet.nl) bereikbaar. De bereikbaarheidsgegevens staan onder pers- en nieuwsberichten op de NMa-site. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders mobiel bereikbaar.

 • 3. De NMa beantwoordt vragen van consumenten en ondernemingen, buiten de reguliere zaakbehandeling, via ConsuWijzer (088-0707070), respectievelijk het Bedrijvenloket (0800-0231885).

 • 4. De NMa neemt tips over vermeende overtredingen van de wetgeving in ontvangst via de Tiplijn onder het Bedrijvenloket (0800-0231885).

 1. De sectorspecifieke wetten waarop de NMa toezicht houdt en die de NMa handhaaft zijn onder andere de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet luchtvaart, de Loodsenwet en de Wet Onafhankelijk Netbeheer.

  ^ [1]
 2. Een persbericht wordt naar het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) gestuurd en op de website van de NMa geplaatst. Nieuwsberichten worden alleen op de website van de NMa geplaatst en, voor zover relevant, onder de aandacht gebracht van specifieke media.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina