Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen

[Regeling vervallen per 06-02-2018.]
Geldend van 18-12-2015 t/m 05-02-2018

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2013, nr. 119559-104161-GMT, houdende deskundigheideisen voor radiologische verrichtingen (Regeling deskundigheideisen radiologische verrichtingen)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 54 van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2018]

  • 5 Onverminderd het vierde lid heeft een tandarts die tevens tandheelkundig specialist kaakchirurg is en onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling, een opleiding gevolgd op het niveau 4AM variant voor kaakchirurgen of gelijkwaardig.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2018]

Onverminderd artikel 2 heeft een tandarts die niet tevens tandheelkundig specialist kaakchirurg is en onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT:

  • a. een opleiding gevolgd op niveau 4AM voor toepassingen met de ConeBeam CT bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of gelijkwaardig, of

  • b. een opleiding gevolgd als bedoeld in artikel 7f, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, die is erkend met inachtneming van artikel 3.20, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina