Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007

[Regeling vervallen per 05-01-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 03-07-2010 t/m 31-12-2011

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 05-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. hoofden: de hoofden van de afdelingen binnen de dienst Consumentenautoriteit;

 • b. MT: het managementteam binnen de dienst Consumentenautoriteit bestaande uit de Consumentenautoriteit en de hoofden;

 • c. verordening 2006/2004: verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PbEU L364).

Paragraaf 2. Organisatie

[Vervallen per 05-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 05-01-2012]

De dienst Consumentenautoriteit is samengesteld uit:

 • a. de stafafdeling Strategie en Communicatie;

 • b. de stafafdeling Secretariaat;

 • c. de afdeling Toezicht;

 • d. de afdeling Juridische Dienst;

 • e. de afdeling Consumenteninformatie.

Artikel 3

[Vervallen per 05-01-2012]

De stafafdeling Strategie en Communicatie is belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de dienst Consumentenautoriteit en met de interne en externe communicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2012]

De stafafdeling Secretariaat is belast met taken van personele, organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de dienst Consumentenautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 5

[Vervallen per 05-01-2012]

De afdeling Toezicht is belast met de behandeling van aangelegenheden ter uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming. De afdeling Toezicht is in het kader van de uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming tevens belast met de behandeling van aangelegenheden inzake het verbindingsbureau, bedoeld in artikel 3, onderdeel d, van verordening 2006/2004.

Artikel 6

[Vervallen per 05-01-2012]

De afdeling Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De afdeling Juridische Dienst treedt daarnaast op als juridisch adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele dienst Consumentenautoriteit.

Artikel 7

[Vervallen per 05-01-2012]

De afdeling Consumenteninformatie heeft als taak het vergroten van kennis van consumenten over consumentenrechten en consumentenplichten en mogelijkheden om recht te halen door middel van een informatieloket. De afdeling Consumenteninformatie ondersteunt en faciliteert het gezamenlijk informatieloket ConsuWijzer dat belast is met het informeren van consumenten en de registratie van klachten en geschillen in een databank met het oog op de handhavingstaken van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Paragraaf 3. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 05-01-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 05-01-2012]

Aan de Consumentenautoriteit is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover tussen hoofden of binnen het MT geen overeenstemming bestaat;

 • b. strategische besluiten;

 • c. besluiten inzake:

  • het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom of een toezegging;

  • het nemen van besluiten op bezwaar betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom of een toezegging;

 • d. aangelegenheden die aanmerkelijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering;

 • e. personeelsaangelegenheden met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 15;

 • f. het aangaan van financiële verplichtingen die een bedrag van € 25 000, exclusief BTW, per verplichting, te boven gaan;

 • g. aangelegenheden:

  • ten aanzien waarvan de Consumentenautoriteit in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door haar zullen worden behandeld;

  • die door een hoofd aan de Consumentenautoriteit ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de Consumentenautoriteit door een ander hoofd moeten worden behandeld;

 • h. het verstrekken van informatie als bedoeld in de Instructie van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2008, nr. CA/8027476, aan de Consumentenautoriteit inzake de informatiestrekking aan consumenten betreffende schadeveroorzakende handelspraktijken waarbij de namen van bedrijven worden genoemd (Stcrt. 59).

Artikel 10

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 Aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden genoemd in artikel 9, indien:

  • a. niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit of het verrichten van een handeling door de Consumentenautoriteit;

  • b. het de schriftelijke afdoening van stukken betreft die voortvloeien uit door de Consumentenautoriteit genomen besluiten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit geen mandaat verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom;

  • b. het nemen van besluiten op bezwaar betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom of een toezegging;

  • c. het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 11

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Toezicht en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen op zijn werkterrein.

Artikel 12

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor het verrichten van overige handelingen op zijn werkterrein.

 • 2 Aan het hoofd van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar niet inhoudende een beslissing betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom of een toezegging.

 • 3 Aan het hoofd van de Juridische Dienst wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom, indien niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit door de Consumentenautoriteit.

 • 4 Aan de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de Consumentenautoriteit te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Artikel 13

[Vervallen per 05-01-2012]

Aan het hoofd van de afdeling Consumenteninformatie en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 14

[Vervallen per 05-01-2012]

Aan de in onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen, zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in het tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede voor het nemen van beslissingen op verzoek om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangegane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan, binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget.

Budgethouder

Mandaat euro exclusief BTW

Budget voor

Hoofd Toezicht

€ 25 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en tolken

Plaatsvervangend hoofd Toezicht

€ 10 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en tolken

Hoofd Juridische Dienst

€ 25 000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging, inhuur specialisten, tolken en verslagleggers

Plaatsvervangend hoofd Juridische Dienst

€ 10 000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging, inhuur specialisten, tolken en verslagleggers

Hoofd Consumenteninformatie

€ 25 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer

Plaatsvervangend hoofd Consumenteninformatie

€ 10 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer

Artikel 15

[Vervallen per 05-01-2012]

Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers overeenkomstig de door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde opleidingsplannen;

 • b. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiende uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;

 • c. het aangaan van verplichtingen inzake het aantrekken van servicekrachten binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde jaarbudget;

 • d. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiende uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het aantrekken van servicekrachten binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde budget;

 • e. het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • f. het accorderen van declaraties.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-01-2012]

Artikel 16

[Vervallen per 05-01-2012]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur Personeel en Organisatie, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 18

[Vervallen per 05-01-2012]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 december 2006.

Artikel 19

[Vervallen per 05-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 3 januari 2007.

De Consumentenautoriteit,

M.E. Hulshof.

Terug naar begin van de pagina