Regeling registratie en verstrekking gegevens militaire luchthavens

Geldend van 17-06-2013 t/m heden

Regeling registratie en verstrekking gegevens militaire luchthavens

De Minister van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 10.34, 10.35, 10.36 en 10.43 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Paragraaf 1. Militaire luchthavens met luchthavenbesluit

Artikel 1

Ten behoeve van het bepalen van de geluidsbelasting registreert de Minister van Defensie op jaarbasis de gegevens omtrent het feitelijk gebruik door het militaire luchthavenluchtverkeer van militaire luchthavens waarvoor een luchthavenbesluit is vereist.

Artikel 2

De houder van een vergunning voor burgermedegebruik die is afgegeven voor het commercieel burgerluchthavenluchtverkeer onder vaststelling van een grenswaarde voor de geluidsbelasting anders dan in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen per jaar:

 • a. verstrekt omtrent het verwachte burgerluchthavenluchtverkeer voorafgaand aan ieder kalenderjaar, verdeeld per kwartaal, aan de commandant van de luchthaven de gegevens, genoemd in bijlage 1, onderdeel A, onder c, j, k, en o alsmede het verwachte aantal starts en landingen;

 • b. registreert de in bijlage 1, onderdeel A, genoemde gegevens omtrent het feitelijk gebruik door het burgerluchthavenluchtverkeer;

 • c. voert binnen de periode van een kalenderjaar per kwartaal, telkens cumulerend met het voorafgaande kwartaal onderscheidenlijk de voorafgaande kwartalen uit dat kalenderjaar, de berekening van de geluidsbelasting uit overeenkomstig de in bijlage 1, onderdeel B, onder a en c, opgenomen voorschriften, en verstrekt het resultaat van die berekening in de vorm van een kaart met een 35 Ke geluidscontour binnen twee maanden na afloop van het kwartaal aan de commandant van de luchthaven;

 • d. verstrekt op jaarbasis de in onderdeel b van dit artikel bedoelde gegevens binnen een maand na afloop van het kalenderjaar aan de commandant van de luchthaven;

 • e. voert de berekening van de geluidsbelasting per kalenderjaar uit overeenkomstig de in bijlage 1, onderdeel B, onder a, b en c opgenomen voorschriften, en verstrekt het resultaat van die berekening in de vorm van een kaart met een 35 Ke geluidscontour binnen twee maanden na afloop van dat kalenderjaar aan de commandant van de luchthaven;

 • f. verstrekt gegevens omtrent de maatregelen die zijn getroffen om te bewerkstelligen dat de grenswaarde niet wordt overschreden, direct na het treffen van een zodanige maatregel aan de commandant van de luchthaven.

Artikel 3

De houder van een vergunning voor burgermedegebruik die is afgegeven voor het burgerluchtverkeer onder vaststelling van een grenswaarde voor de geluidsbelasting in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen per jaar:

 • a. registreert per kwartaal de in bijlage 2 genoemde gegevens omtrent het feitelijk gebruik door het burgerluchthavenluchtverkeer;

 • b. verstrekt per kwartaal de in onderdeel a bedoelde gegevens binnen twee weken na afloop van dat kwartaal aan de commandant van de luchthaven;

 • c. verstrekt gegevens omtrent de maatregelen die zijn getroffen om te bewerkstelligen dat de grenswaarde niet wordt overschreden, direct na het treffen van een zodanige maatregel aan de commandant van de luchthaven.

Artikel 4

De Minister van Defensie:

 • a. voert de berekening van de geluidsbelasting door het luchthavenluchtverkeer per kalenderjaar uit overeenkomstig de in bijlage 1, onderdeel B, opgenomen voorschriften;

 • b. maakt het resultaat van de berekening in de vorm van een kaart met geluidscontouren die de actuele geluidsbelasting weergeven van het luchthavenluchtverkeer van een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenbesluit is vereist, binnen vier maanden na afloop van dat kalenderjaar openbaar en biedt het resultaat van de berekening tezamen met gegevens omtrent het feitelijk gebruik door het burgerluchthavenluchtverkeer jaarlijks aan de voor die luchthaven ingestelde commissie, bedoeld in artikel 10.25 van de Wet luchtvaart, aan. Voorts plaatst de Minister van Defensie de kaart met geluidscontouren en de gegevens omtrent het feitelijk gebruik door het burgerluchthavenluchtverkeer jaarlijks op de website van het Ministerie van Defensie.

Paragraaf 2. Militaire luchthavens met luchthavenregeling

Artikel 5

De Minister van Defensie:

 • a. registreert op basis van aantal oefenweken en kerngegevens en ervaringscijfers inzake starts en landingen gegevens van het feitelijk gebruik van een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenregeling is vereist;

 • b. plaatst de gegevens van het feitelijk gebruik van een militaire luchthaven waarvoor een luchthavenregeling is vereist, jaarlijks op de website van het Ministerie van Defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

´s-Gravenhage, 6 juni 2013

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1

 • A. Door de houder van een vergunning voor burgermedegebruik die is afgegeven voor het commercieel burgerluchthavenluchtverkeer onder vaststelling van een grenswaarde voor de geluidsbelasting anders dan in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen per jaar, te registreren gegevens inzake feitelijke uitgevoerde vliegtuigbewegingen door het commercieel burgerluchthavenluchtverkeer:

  • a. datum waarop de vliegtuigbeweging heeft plaatsgevonden;

  • b. tijdstip (lokale tijd) waarop de vliegtuigbeweging heeft plaatsgevonden;

  • c. vluchtsoort (vertrek, nadering, circuit);

  • d. gebruikte start- of landingsbaan;

  • e. aantal circuitvluchten (touch and go);

  • f. bij nadering: luchthaven van herkomst volgens ICAO-doc 7910;

  • g. bij tussenlanding: luchthaven van herkomst dan wel eindbestemming;

  • h. bij vertrek: luchthaven van bestemming volgens ICAO-doc 7910;

  • i. bij vertrek dan wel aankomst: SID-of STAR-aanduiding;

  • j. type luchtvaartuig volgens ICAO-doc 8463;

  • k. soort luchtvaartuig volgens ICAO-descriptor (heli, jet, prop, enz.);

  • l. registratienummer van het luchtvaartuig;

  • m. vliegtuigmaatschappij volgens drielettercode volgens ICAO-doc 8585;

  • n. code met aard van de vlucht (bijv. vrachtvlucht);

  • o. maximum startgewicht (in tonnen of kg);

  • p. actueel startgewicht (in tonnen of kg);

  • q. uitvoering vliegtuigbeweging volgens VFR- of IFR-condities;

  • r. afwijking van gebruikelijke vliegprocedures.

 • B. Voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting:

  • a. de berekening wordt uitgevoerd overeenkomstig de Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden;

  • b. de berekening beslaat de gegevens vanaf 1 januari tot en met 31 december van het betrokken kalenderjaar;

  • c. de berekening wordt neergelegd in een kaart met een geluidscontour van 35 Ke, schaal 1 : 50.000 op topografische achtergrond.

  • d. de berekening wordt neergelegd in een kaart met geluidscontouren in stappen van 5 Ke vanaf 35 Ke, met in ieder geval de waarden 35 Ke, 40 Ke, 45 Ke, 55 Ke en 65 Ke, schaal 1 : 50.000 op topografische achtergrond.

Bijlage 2

Door de in artikel 3 bedoelde houder van een vergunning voor burgermedegebruik met een grenswaarde voor geluidsbelasting in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen per jaar te registreren gegevens inzake feitelijk uitgevoerde vliegtuigbewegingen door het burgerluchthavenluchtverkeer:

 • a. datum waarop de vliegtuigbeweging heeft plaatsgevonden;

 • b. tijdstip (lokale tijd) waarop de vliegtuigbeweging heeft plaatsgevonden;

 • c. vluchtsoort (vertrek, nadering, circuit);

 • d. gebruikte start- of landingsbaan;

 • e. aantal circuitvluchten (touch and go);

 • f. type luchtvaartuig volgens ICAO-doc 8463;

 • g. soort luchtvaartuig volgens ICAO-descriptor (heli, jet, prop, enz);

 • h. registratienummer van het luchtvaartuig;

 • i. code met aard van de vlucht (bijv. rondvlucht);

 • j. maximum startgewicht (in tonnen of kg).

De gegevens in onderdeel j behoeven niet te worden geregistreerd ten aanzien van luchtvaartuigen voor de recreatieve luchtvaart.

Terug naar begin van de pagina