Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie

Geldend van 14-06-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 mei 2013, nr. HO&S/504498, houdende de normering van de studievoortgang voor buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning in verband met studie (Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3.87a, eerste lid, onder b, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel 1. Studievoortgangsnorm

De norm voor voldoende studievoortgang, als bedoeld in artikel 3.87a, eerste lid, onder b, van het Vreemdelingenbesluit 2000, is de norm zoals vastgelegd in artikel 5.5 van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 mei 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juni 2013.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina