Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-06-2013 t/m 31-12-2020

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 1 juni 2013, nr. 3119942, houdende beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013

De Minister-president, Minister van Algemene Zaken, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Lijnmanager: het diensthoofd dat verantwoordelijk is voor een dienstonderdeel.

 • b. Te beschermen belang: belangen waarbij in geval van compromittering, of de mogelijkheid van compromittering, nadelige gevolgen, of een risico daarop, kan ontstaan voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de primaire processen van de rijksoverheid, delen daarvan of voor andere belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries.

 • c. Integrale beveiliging: het selecteren, implementeren en periodiek evalueren van een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen van de organisatie, medewerkers, materieel, informatiesystemen, gebouwen en overige objecten op basis van risicomanagement.

 • d. Risicomanagement: inzichtelijk en systematisch inventariseren, beoordelen en – door het treffen van maatregelen – beheersbaar maken van risico’s en kansen, die het bereiken van de doelstellingen van de organisatie bedreigen dan wel bevorderen, op een zodanige wijze dat verantwoording kan worden afgelegd over de gemaakte keuzes.

 • e. Dienstonderdeel: een onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Minister ressorterende instelling, dienst of bedrijf.

Artikel 2. Plaatsbepaling en reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Dit voorschrift geldt voor de Rijksdienst, waartoe gerekend worden de ministeries met de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen.

 • 2 Deze regeling is van toepassing op de integrale beveiliging van de Rijksdienst.

 • 3 De departementale secretaris-generaal kan voor zijn eigen ministerie bepalen dat deze regeling op dienstonderdelen met een bijzondere taak of delen van die dienstonderdelen niet van toepassing is.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid Rijksdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister die conform het besluit van het constituerend beraad of ministerraad belast is met de integrale beveiliging van de Rijksdienst, is beleidsverantwoordelijk voor de integrale beveiliging van de Rijksdienst, alsmede de inrichting en werking van de organisatie van de beveiliging van de Rijksdienst.

 • 2 De secretaris-generaal van zijn ministerie wijst een rijksbeveiligingsambtenaar aan die belast is met het bewaken van het integrale karakter en de consistentie van de Rijksbrede kaders voor beveiliging alsmede het toezicht op de werking van de integrale beveiliging van de Rijksdienst.

 • 3 De rijksbeveiligingsambtenaar is verantwoordelijk voor de realisatie van rijksbreed toezicht op de naleving van de Rijksbrede kaders. Hij bevordert een gezamenlijke aanpak van beveiligingsissues en -belangen wanneer deze bij meerdere departementen spelen.

 • 4 De rijksbeveiligingsambtenaar kan namens zijn secretaris-generaal, gehoord en na instemming van de departementale secretaris-generaal, in het geval van een (mogelijke) ernstige inbreuk op de beveiliging van departement overstijgende systemen of diensten, of een risico daarop, aanwijzingen geven aan iedere ambtenaar teneinde eventuele gevolgen van een inbreuk op de beveiliging te beperken.

Artikel 4. Departementale verantwoordelijkheid

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De departementale secretaris-generaal is eindverantwoordelijk voor de integrale beveiliging en de inrichting en werking van de departementale beveiligingsorganisatie.

 • 2 De departementale secretaris-generaal stelt, binnen de rijksbrede kaders, het departementale integrale beveiligingsbeleid vast.

 • 3 De departementale secretaris-generaal wijst een departementale beveiligingsambtenaar aan die zorg draagt voor het toezicht op de integrale beveiliging van het departement, hierover adviseert en ter zake hiervan incidenten laat onderzoeken alsmede zorg draagt voor het toezicht op de organisatie van de beveiliging van het departement. Er kan voor twee of meer ministeries één beveiligingsambtenaar wordt aangesteld.

 • 4 De secretaris-generaal kan een beveiligingscoördinator aanstellen voor een dienstonderdeel.

 • 5 De departementale beveiligingsambtenaar wordt functioneel aangestuurd door de rijksbeveiligingsambtenaar.

 • 6 De beveiligingsambtenaar rapporteert periodiek over de stand van de departementale integrale beveiliging aan zijn secretaris-generaal en informeert hierover periodiek de rijksbeveiligingsambtenaar.

 • 7 De departementale beveiligingsambtenaar kan namens de secretaris-generaal aanwijzingen geven aan iedere ambtenaar binnen zijn departement voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het integrale beveiligingsbeleid en de naleving van de beveiligingsvoorschriften.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid lijnmanager

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Binnen het geheel aan kaders is de lijnmanager verantwoordelijk voor de integrale beveiliging van zijn organisatie(onderdeel), de inrichting en werking van de organisatie daarvan, evenals de zorg voor en de beveiliging van het te beschermen belang die aan zijn onderdeel is toevertrouwd.

 • 2 De lijnmanagemer is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen voor de integrale beveiliging van het te beschermen belang op basis van risicomanagement.

Artikel 6. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013.

 • 4 Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Naar boven