Besluit instelling besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit China

[Regeling vervallen per 07-06-2014.]
Geldend van 08-06-2013 t/m 06-06-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 mei 2013, nr. 384047, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit China

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van Tibetanen in China en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van Tibetanen afkomstig uit China wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit China tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2014]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2014]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2014]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2014]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina