Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van schorseneren tegen onkruid 2013

[Regeling vervallen per 30-07-2013.]
Geldend van 08-06-2013 t/m 29-07-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 31 mei 2013, nr. 13097320, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruiden in de teelt van schorseneren (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van schorseneren tegen onkruid 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Lentagran WP (toelatingsnummer 12915N) ter bescherming van de teelt van schorseneren tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 30-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 juli 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 30-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van schorseneren tegen onkruid 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro

Bijlage

[Vervallen per 30-07-2013]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-07-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van schorseneren.

Veiligheidstermijn

[Vervallen per 30-07-2013]

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

8 weken voor schorseneren.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van schorseneren uitsluitend toegestaan wanneer in perceelstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is de toepassing in de teelt van schorseneren uitsluitend toegestaan wanneer in perceelstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 30-07-2013]

Algemeen

[Vervallen per 30-07-2013]

Lentagran WP is een bladherbicide met contactwerking. Het bestrijdt eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (inclusief triazine-resistente) zoals zwarte nachtschade, melganzevoet, muur, klein kruiskruid en kleine brandnetel.

Kamille wordt alleen in het kiembladstadium bestreden. Hanepoot is alleen in een zeer jong stadium gevoelig. Bloedgierst, akkerviooltje en veelknopigen zoals zwaluwtong en perzikkruid worden niet bestreden.

Het middel dient op jonge, goed groeiende onkruiden te worden toegepast.

Tijdens de bespuiting moeten gewas en onkruiden droog zijn. Neerslag binnen enkele uren na toepassing is nadelig voor de werking.

Hoeveelheid spuitvloeistof: 200 tot 400 liter per hectare.

Toepassingen

[Vervallen per 30-07-2013]

Schorseneren, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden

Vanaf het 4 bladstadium van het gewas, 2 tot 3 bespuitingen uitvoeren. Om een optimale werking te verkrijgen kan het aanbeveling verdienen om, voorafgaand aan de toepassing van Lentagran WP, na het zaaien van het gewas, maar voor opkomst een daartoe toegelaten bodemherbicide toe te passen.

Dosering: 0,5 kg middel per hectare per bespuiting.

Terug naar begin van de pagina