Wijzigingswet Wet op de orgaandonatie (nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 25 april 2013 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met nieuwe medisch-technische mogelijkheden wenselijk is in de Wet op de orgaandonatie de mogelijkheid tot het verrichten van voorbereidende handelingen te verruimen en dat het voorts wenselijk is de in deze wet gebruikte terminologie in een aantal gevallen aan te passen aan de in de praktijk gebruikelijke terminologie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel Ia

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 25 april 2013

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de zesde juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina