Tijdelijke regeling tegemoetkoming wijziging inkomensbegrip AOW/Anw

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 06-06-2013 t/m 30-06-2013

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2013, 2013-0000050457, tot vaststelling van een tegemoetkoming voor bepaalde AOW- en Anw-gerechtigden in verband met de achteruitgang in inkomen als gevolg van de wijziging van het inkomensbegrip waarover zij in een laat stadium zijn geïnformeerd (Tijdelijke regeling tegemoetkoming wijziging inkomensbegrip AOW/Anw)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2013]

Paragraaf 2. Het recht op tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2. Rechthebbenden

[Vervallen per 01-07-2013]

Rechthebbende op grond van deze regeling is degene die:

 • a. recht heeft op een uitkering op grond van de artikelen 8 en 8a van de AOW, op wie artikel 64a van de AOW, zoals dat luidde op 31 december 2012, onafgebroken van toepassing was van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, indien hij op of na 1 juli 2012 voor het eerst door de SVB is geïnformeerd over de toepasselijkheid van de artikelen 8, eerste lid, 10 en 11 van de AOW en de daarop berustende bepalingen met ingang van 1 januari 2013; of

 • b. recht heeft op een uitkering op grond van de artikelen 14 en 16 van de Anw, op wie artikel 74 van de Anw, zoals dat luidde op 31 december 2012, onafgebroken van toepassing was van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, indien hij op of na 1 juli 2012 voor het eerst door de SVB is geïnformeerd over de toepasselijkheid van de artikelen 10, 18, eerste lid, en 20 van de Anw en de daarop berustende bepalingen met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De rechthebbende, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, heeft recht op een tegemoetkoming ter hoogte van het verschil in de uitkering indien deze zou zijn vastgesteld op grond van artikel 64a van de AOW, zoals dat luidde op 31 december 2012, en de uitkering zoals die met ingang van 1 januari 2013 wordt vastgesteld op grond van de artikelen 8, eerste lid, 10 en 11 van de AOW en de daarop berustende bepalingen.

 • 3 De tegemoetkomingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden uitsluitend toegekend, voor zover het verschil in hoogte van de uitkering wordt veroorzaakt door het vervallen van de artikelen 64a van de AOW en 74 van de Anw met ingang van 1 januari 2013.

Paragraaf 3. Toekenning, ingang, intrekking, herziening en betaling van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4. Toekenning tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2013]

De SVB stelt ambtshalve vast of recht op tegemoetkoming bestaat.

Artikel 5. Ingangs- en einddatum

[Vervallen per 01-07-2013]

Het recht, bedoeld in artikel 3, gaat in met ingang van 1 januari 2013 en eindigt de eerste dag van de zevende maand volgend op de maand waarin de rechthebbende voor het eerst is geïnformeerd door de SVB over de toepasselijkheid van de artikelen 8, eerste lid, 10 en 11 van de AOW, onderscheidenlijk de artikelen 10, 18, eerste lid, en 20 van de Anw, en de daarop berustende bepalingen.

Artikel 6. Intrekking of herziening

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De tegemoetkoming wordt door de SVB ingetrokken of herzien, wanneer de persoon, aan wie deze is toegekend, op grond van deze regeling daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijk voor een hogere of lagere tegemoetkoming in aanmerking komt.

Artikel 7. Maatregel

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8. Overlijdensuitkering

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Na het overlijden van de rechthebbende wordt met ingang van de dag na het overlijden, een tegemoetkoming in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:

  • a. aan de langstlevende van de echtgenoten;

  • b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde personen, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  • c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

Artikel 9. Verjaring

[Vervallen per 01-07-2013]

De termijnen van de tegemoetkoming, die niet door rechthebbende zijn ingevorderd binnen twaalf maanden na de eerste dag waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.

Artikel 10. Terugvordering

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De tegemoetkoming die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 6 onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door de SVB van de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger teruggevorderd.

Artikel 11. Betaalbaarstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De SVB betaalt de tegemoetkoming waarop op grond van deze regeling recht bestaat. De betaling geschiedt als regel maandelijks.

Artikel 12. Vakantie-uitkering

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De rechthebbende, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, die over een maand recht heeft op een tegemoetkoming, heeft over die maand tevens recht op een vakantie-uitkering ter hoogte van het verschil in de vakantie-uitkering, zoals deze zou zijn vastgesteld op grond van artikel 64a van de AOW, zoals dat luidde op 31 december 2012, en de vakantie-uitkering zoals die met ingang van 1 januari 2013 wordt vastgesteld op grond van de artikelen 8, eerste lid, 10 en 11 van de AOW en de daarop berustende bepalingen.

 • 2 De rechthebbende, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, die over een maand recht heeft op een tegemoetkoming, heeft over die maand tevens recht op een vakantie-uitkering ter hoogte van het verschil in de vakantie-uitkering zoals die zou zijn vastgesteld bij toepassing van artikel 74 van de Anw, zoals dat luidde op 31 december 2012, en de vakantie-uitkering zoals deze wordt vastgesteld op grond van de artikelen 10, 18, eerste lid, en 20 van de Anw en de daarop berustende bepalingen.

Paragraaf 4. Beslistermijn

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Beslistermijn bezwaarschriftprocedure

[Vervallen per 01-07-2013]

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de SVB binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Paragraaf 5. Financiering

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14. Financiering

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 De SVB beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15. Opgave lasten en betaling

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Voor 1 oktober 2013 verstrekt de SVB aan de Minister een opgave van het totaalbedrag van de lasten met betrekking tot deze regeling, uitgesplitst naar de uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

 • 3 De Minister kan, na overleg met de SVB, van het in het eerste lid bedoelde bedrag afwijken.

Artikel 16. Afrekening

[Vervallen per 01-07-2013]

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 juli 2013.

 • 2 De regeling, zoals die op 30 juni 2013 geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van deze regeling.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming wijziging inkomensbegrip AOW/Anw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina