Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

Geldend van 05-06-2013 t/m heden

Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

Artikel 1

Het archief van het Bureau Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) 1946 – 1999, zal worden overgebracht naar het Nationaal Archief.

Artikel 3

De volgende over te dragen documenten worden geheim gehouden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Raadpleging door anderen dan in de dossiers genoemde personen, hierna genoemd betrokkenen, is slechts mogelijk na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.

  • 1. Het betreft de inventarisnummers 40, 54, 57, 68, 69, 120, 125, 127, 141, 184, 189, 195, 214, 220, 221, 223, 230, 231, 232, 234, 255, 275, 280, 283, 289, 322, 487, 490, 491, 499, 500, 501, 532, 596, 598, 1057, 1136, 1285, 1501, 1507, 1580, 1652, 1718, 2021 t/m 2024, 2027, en 2044.

  • 2. Toestemming, als bedoeld in het eerste lid kan achterwege blijven indien:

    • a de onderzoeker kan aantonen dat betrokkene is overleden;

    • b de onderzoeker een verklaring van betrokkene kan overleggen waaruit blijkt dat deze toestemming geeft tot inzage;

    • c er in de gevraagde dossiers geen namen van nog levende personen voorkomen.

  • 3. Toestemming, als bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege indien een periode van 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier is verstreken.

Artikel 4

De volgende over te dragen documenten worden onder geheimhoudingsclausule overhandigd. Met het oog op bescherming van de belangen van de Staat of zijn bondgenoten blijft de openbaarheid beperkt tot en met 75 jaar na afsluiting van het dossier.

Het betreft de inventarisnummers 18, 19, 31, 38, 47, 53, 55, 56, 63, 65, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 138, 148, 160, 161, 165, 169, 170, 176, 180, 181, 188, 197, 208, 211, 212, 217, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 276, 278, 286, 288, 292, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 325, 352, 372, 374, 404, 409, 411, 419, 420, 443, 446, 450, 454, 455, 467, 473, 481, 484, 488, 524, 525, 529, 536, 540, 541, 552, 559, 568, 599, 610, 611, 612, 613, 644, 1083, 1665, 1683, 1728 en 2020.

Artikel 5

De directeur van het Nationaal Archief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina