Besluit buitengewoon agent van politie KMAR/Caribisch Nederland 2013

[Regeling vervallen per 04-06-2018.]
Geldend van 04-06-2013 t/m 03-06-2018

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 mei 2013 nr.: 201301/KPCN/13, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij de KMAR/Caribisch Nederland

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de commandant KMAR/Caribisch Nederland van 26 oktober 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon agent van politie: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2018]

Maximaal 50 personen werkzaam bij KMAR/Caribisch Nederland in de functie van medewerker grensbewaking, senior medewerker grensbewaking, coordinator grensbewaking of teamleider grensbewaking, zijn aangewezen als buitengewoon agent van politie.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2018]

De buitengewoon agent van politie is bevoegd tot het opsporen van:

 • 1. Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;

 • 2. Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;

 • 3. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.

Artikel 4

[Vervallen per 04-06-2018]

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 3, geldt voor het grondgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

Artikel 6

[Vervallen per 04-06-2018]

De buitengewoon agent van politie is, zodra hij met goed gevolg de opleiding aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden heeft voltooid, bevoegd bij het opsporen van de in artikel 3 genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 10, tweede lid, juncto artikel 13, eerste tot en met het derde lid, van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij gedraagt zich overeenkomstig de op hem van toepassing zijnde Ambtsinstructie.

Artikel 7

[Vervallen per 04-06-2018]

Artikel 8

[Vervallen per 04-06-2018]

 • 1 De commandant KMAR/Caribisch Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon agenten van politie werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon agenten van politie verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon agenten van politie, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 7 bedoelde toezichthouder.

Artikel 9

[Vervallen per 04-06-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 04-06-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon agent van politie KMAR/Caribisch Nederland 2013.

Kralendijk, 14 mei 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Rooijakker,

Korpschef Caribisch Nederland.

Terug naar begin van de pagina