Wet intrekking Wet op de Raad voor de Wadden en Wet op het Waddenfonds

Geldend van 01-11-2014 t/m heden

Wet van 15 mei 2013 tot intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Waddenfonds te decentraliseren naar de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en de Raad voor de Wadden niet langer als afzonderlijk adviescollege te laten voortbestaan;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IIIa

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet ruimtelijke ordening, enz. (voorzien in wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking van algemene regels).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 15 mei 2013

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenendertigste mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina