Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

[Regeling vervallen per 19-04-2014.]
Geldend van 01-06-2013 t/m 18-04-2014

Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

De Staatsecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt het besluit van 27 februari 2013, BLKB2013/322M aangevuld met de situaties waarin een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) nog tijdig kan zijn aangegaan, verhoogd of verlengd om onder het overgangsrecht voor een KEW, SEW of BEW te vallen.

1. Overgangstermijn

[Vervallen per 19-04-2014]

Door de inwerkingtreding van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning gelden met ingang van 1 januari 2013 geen fiscale faciliteiten voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor de omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 naar een KEW, SEW of BEW in box 1 is een overgangstermijn tot 1 april 2013 opgenomen in de Wet IB 20011. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer2 heeft het kabinet aangegeven dat het billijk is dat er eenzelfde overgangstermijn zal gelden voor bijvoorbeeld de omzetting van een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek.3 In eerste instantie moest er vóór 1 april 2013 een onherroepelijke overeenkomst voor het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW tot stand zijn gekomen. Deze voorwaarde is als gevolg van een motie van het kamerlid Knops versoepeld4. Naar aanleiding van de toezegging van het kabinet en de motie, keur ik, vooruitlopend op opname in een wettelijke regeling, het volgende goed.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 19-04-2014]

Ik keur onder voorwaarden goed dat een belastingplichtige voor een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet IB 2001 een KEW, SEW of BEW kan aangaan, verhogen of verlengen. Deze KEW, SEW of BEW valt vervolgens onder het overgangsrecht voor zulke producten zoals dit is vastgelegd in hoofdstuk 10bis van de Wet IB 2001.

Voorwaarden

[Vervallen per 19-04-2014]

Ik stel hierbij de volgende voorwaarden:

 • De belastingplichtige of zijn partner moeten beschikken over een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet IB 2001.

 • De hoogte van het gegarandeerde kapitaal voor de KEW, SEW en BEW mag niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld. Als het gaat om een product zonder gegarandeerd kapitaal, geldt het volgende. Het overeengekomen te betalen bedrag (premies of inleg) mag niet hoger zijn dan het bedrag dat – uitgaande van het voor een dergelijk product gebruikelijke prognoserendement – voldoende is voor het bereiken van een doelvermogen dat niet hoger is dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld.

 • De belastingplichtige heeft een tijdig verzoek gedaan tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW aan de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar.

 • De ten gevolge van dat verzoek aangevraagde (verhoging of verlenging van de) KEW, SEW of BEW is uiterlijk op 31 december 2013 tot stand gekomen.

3. Tijdig verzoek

[Vervallen per 19-04-2014]

Een verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW aan een verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar is tijdig gedaan, indien de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar van de belastingplichtige vóór 1 april 2013:

 • een schriftelijk verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen;

 • een mondeling verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen en de belastingplichtige vóór 1 april 2013 een schriftelijke ontvangstbevestiging van dat verzoek van de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar heeft ontvangen;

 • een mondeling verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen en de belastingplichtige vóór 1 april 2013 een schriftelijke afwijzing van dat verzoek van de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar heeft ontvangen.

 • een verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW is bovendien tijdig gedaan als de belastingplichtige in reactie op een daartoe strekkend aanbod van de verzekeraar of financiële instelling dat aanbod vóór 1 april 2013 heeft aanvaard.

5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 19-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 28 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

 1. Artikel 10bis.2, derde lid, van de Wet IB 2001.

  ^ [1]
 2. Memorie van antwoord, Kamerstukken I 2012/13, 33 405, nr. 3, blz. 6–7.

  ^ [2]
 3. Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken I 2012/13, 33 405, E, blz. 3–4.

  ^ [3]
 4. Motie Knops, Kamerstukken II 2012/13, 32 847, nr. 48.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina