Wet uitstel van betaling exitheffingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-05-2015.]
Geldend van 30-05-2013 t/m heden

Wet van 14 mei 2013 tot wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Invorderingswet 1990 te wijzigen in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 november 2011, zaak C-371/10, National Grid Indus;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 14 mei 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina