Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2013

[Regeling vervallen per 07-06-2018.]
Geldend van 06-12-2013 t/m 06-06-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 mei 2013, nr. BOACAT2013/036, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Staatstoezicht op de Mijnen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de plaatsvervangend Inspecteur-generaal der Mijnen van 8 mei 2013 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2018]

De personen werkzaam bij de Staatstoezicht op de Mijnen, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoel in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, inclusief het Nederlandse deel van het continentaal plat en de exclusieve economische zone (EEZ), voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 07-06-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 07-06-2018]

  • 1 De Inspecteur-generaal der Mijnen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 07-06-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 07-06-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 juni 2013 en vervalt met ingang van 7 juni 2018.

Artikel 10

[Vervallen per 07-06-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 mei 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina