Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg 2013

[Regeling vervallen per 31-05-2018.]
Geldend van 31-05-2013 t/m 30-05-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 mei 2013, nr. BOACAT2013/037, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het afdelingshoofd Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg van 21 november 2012 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2018]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver A in dienst bij de Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 31-05-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 31-05-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 31-05-2018]

  • 1 Het afdelingshoofd Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 31-05-2018]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst bij de Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg in de functie van handhaver A, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 31-05-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 31-05-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina