Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013

Geldend van 12-03-2013 t/m heden

Besluit van de directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw van 2 maart 2013, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013)

De directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 Aan het hoofd Keuringen, de managers Keuringen en de keurmeesters van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • 3 Aan het hoofd Keuringen van de Naktuinbouw wordt mandaat en machtiging verleend voor het besluit tot toepassing van artikel 12, eerste lid, van de wet voor zover het de verplichting tot het verlenen van medewerking van een krachtens artikel 10 van de wet aangewezen functionaris.

  • 4 Aan het hoofd keuringen van de Naktuinbouw wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van tuinbouwgewassen en landbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten.

  • 5 Aan het hoofd Keuringen van de Naktuinbouw wordt tevens machtiging verleend voor de uitgifte van legitimatiebewijzen aan de medewerkers van de Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de wet.

  • 6 Aan het hoofd Keuringen, de managers Keuringen en de keurmeesters van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het mededelen van de uitslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de regeling.

  • 7 Aan de managers Keuringen de keurmeesters en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het kenmerken of het onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het besluit.

  • 8 Aan de managers Keuringen en de keurmeesters van de Naktuinbouw wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verrichten van overige handelingen als bedoeld in artikel 20b van de regeling.

Artikel 3

  • 2 Aan het hoofd van de afdeling Financiën en Middelen van de Naktuinbouw wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verzenden van facturen voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het eindonderzoek van de voor export gereedstaande zending die zijn gebaseerd op door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

  • 3 Aan het hoofd van de afdeling Financiën en Middelen van de Naktuinbouw wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen voor de verrichte werkzaamheden voor het doen van bijschrijvingen op een certificaat ten behoeve van zendingen van producten die onder de Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wildlevende dier- en plantsoorten (Trb. 50 (1973) nr. 22) vallen die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.

Artikel 4

Aan de secretaris van de Naktuinbouw wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten van de Naktuinbouw, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Roelofarendsveen, 2 maart 2013

De directeur Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw,

J.E.M. van Ruiten

Terug naar begin van de pagina