Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

[Regeling vervallen per 06-01-2015.]
Geldend van 10-04-2013 t/m 05-01-2015

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

Artikel 1. : bevoegdheid leden Dagelijks Bestuur

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle primaire besluiten en van alle besluiten op bezwaarschriften:

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van het CAK;

aan de overige leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 2. : primaire besluiten vaststellen eigen bijdragen

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het vaststellen van de eigen bijdrage op grond van artikel 15 en volgende van de Wmo en de eigen bijdrage op grond van de artikelen 4, 14 en 16a van het Bbz;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de vaststelling van de eigen bijdrage;

aan de manager van de afdeling Registratie & Beschikkingen en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 3. : primaire besluiten invorderen eigen bijdragen

[Vervallen per 06-01-2015]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen.

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen.

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de in- of terugvordering van de conform artikel 2 van dit besluit vastgestelde eigen bijdragen, en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen.

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 4. : primaire besluiten Cer

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de Compensatie eigen risico (Cer) als bedoeld in artikel 118a van de Zvw;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Cer;

aan de manager van de afdeling Cer & Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 5. : primaire besluiten Wtcg

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de tegemoetkoming op basis van de Wtcg (als bedoeld in artikel 3 van de Wtcg);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Wtcg;

aan de manager van de afdeling Cer-Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 6. : primaire besluiten Wob en Wbp

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op Wob-verzoeken en Wbp-verzoeken;

aan de beleidsadviseurs van de afdeling Strategie & Beleid.

Artikel 7. : primaire schadebesluiten

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • - voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot vaststelling van schadevergoeding (inclusief wettelijke rente);

 • - voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op schadeverzoeken;

aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 8. : afhandeling klaagschriften

[Vervallen per 06-01-2015]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

  • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de interne en externe klachtbehandeling;

  aan de manager van de afdeling Klantadvies en aan de Klachtcoördinator, en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van klaagschriften (o.a. interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 van de Awb) op het terrein van de Cer en de Wtcg;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de klachtbehandeling Cer en Wtcg;

  tevens aan de manager van de afdeling Cer & Wtcg.

Artikel 9. : afhandelen van bezwaar- en beroepschriften (incl. mediation)

[Vervallen per 06-01-2015]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle beslissingen op bezwaar (inzake de in artikel 2 van dit besluit genoemde besluiten over de vaststelling van eigen bijdragen, de in artikel 3 van dit besluit genoemde besluiten over de invordering van de eigen bijdrage, de in de artikelen 4 en 5 van dit besluit genoemde Cer en tegemoetkoming (Wtcg), de in de artikel 6 genoemde besluiten op verzoeken op grond van de Wob en de Wbp en de in artikel 7 genoemde schadebesluiten);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling;

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

  aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van beslissingen op bezwaar inzake de in de artikelen 4 en 5 van dit besluit genoemde Cer en tegemoetkoming (Wtcg);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikelonderdeel bedoelde bezwaarbehandeling;

  tevens aan de manager van de unit Financiering Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 10. : geen mandaat

[Vervallen per 06-01-2015]

In de navolgende gevallen is mandaat, volmacht en machtiging uitgesloten. Dat betekent dat in die gevallen uitsluitend de voorzitter van het CAK bevoegd is.

 • a. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

 • b. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Awb.

Artikel 11. : ondermandaat

[Vervallen per 06-01-2015]

Het CAK staat toe dat de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep ondermandaat verleent op het terrein van de bezwaarbehandeling. Ondermandatering van de bezwaarbehandeling wordt niet toegestaan aan de manager van de unit Financiering Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 12. : vervanging mandaatregeling

[Vervallen per 06-01-2015]

Dit besluit vervangt de bestaande mandaatregeling en bestaat naast de vigerende volmachten en machtigingen

Artikel 13. : inwerkingtreding

[Vervallen per 06-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2013

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina