Besluit mandaat, volmacht en machtiging verkorte personeelsbeoordelingen CBS

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-11-2001 t/m 31-12-2014

Besluit mandaat, volmacht en machtiging verkorte personeelsbeoordelingen CBS

De directeur-generaal van de Statistiek;

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeuren en de hoofden van de stafafdelingen die rechtstreeks onder de directeur-generaal ressorteren, wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het aanwijzen van leidinggevende functionarissen voor het opmaken van verkorte personeelsbeoordelingen, en voor het vaststellen van verkorte personeelsbeoordelingen voor de tot hun organisatie-onderdeel behorende medewerkers, met uitzondering van de medewerkers in de schalen 13 of hoger, de taakgroepchefs en de sectormanagers.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken en de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Voorburg, 16 november 2001.

De directeur-generaal van de Statistiek,

R.B.J.C. van Noort.

Terug naar begin van de pagina