Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit

[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]
Geldend van 21-11-2007 t/m 31-03-2013

Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit,

Gelet op artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-04-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 09-04-2013]

Er is een adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit.

Artikel 3

[Vervallen per 09-04-2013]

  • 1 De commissie bestaat uit tenminste vier externe leden.

  • 2 De Consumentenautoriteit benoemt en ontslaat de leden.

  • 3 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar. De leden kunnen worden herbenoemd.

Artikel 4

[Vervallen per 09-04-2013]

  • 1 De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.

  • 2 De secretarissen worden aangewezen door de Consumentenautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 09-04-2013]

De commissie heeft tot taak de Consumentenautoriteit te adviseren over de te nemen beslissingen op haar door de Consumentenautoriteit voorgelegde bezwaren tegen besluiten op grond van artikel 2.9 van de wet.

Artikel 6

[Vervallen per 09-04-2013]

De leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.

Artikel 7

[Vervallen per 09-04-2013]

  • 1 Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste twee leden van de commissie deel.

  • 2 De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Indien aan de behandeling van een zaak een even aantal leden van de commissie deelneemt, zal bij staking van de stemmen, de stem van de fungerend voorzitter beslissend zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 09-04-2013]

De leden van de commissie hebben met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren volledig toegang tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

Artikel 9

[Vervallen per 09-04-2013]

  • 1 De commissie brengt haar advies uit binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Consumentenautoriteit, of, in geval de Consumentenautoriteit met toepassing van artikel 7:10 derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing vier weken heeft verdaagd, binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de Consumentenautoriteit.

Artikel 10

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 november 2007.

M.E. Hulshof,

de Consumentenautoriteit.
Terug naar begin van de pagina