Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

[Regeling vervallen per 28-01-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 01-06-2013 t/m 31-12-2015

Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-01-2016]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van de intrekking van de erkenning van Jobcoachorganisaties het Beleidskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 28-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 mei 2013

B.J. Bruins,

voorzitter Raad van bestuur UWV.

Bijlage

[Vervallen per 28-01-2016]

Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

[Vervallen per 28-01-2016]

Hoofdstuk 1. – Inleiding

[Vervallen per 28-01-2016]

Als een bedrijf de voorziening persoonlijke ondersteuning (Jobcoaching) wil uitvoeren, dan moet het erkend zijn door UWV. Dit betekent dat een bedrijf moet voldoen aan de eisen uit het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012 (hierna: ‘Erkenningskader 2012’). In het Erkenningskader 2012 is op hoofdlijnen aangegeven hoe UWV zal handelen in het geval een bedrijf niet (meer) voldoet aan de eisen uit het Erkenningskader 2012.

Is een bedrijf erkend als Jobcoachorganisatie, dan moet het zich ook houden aan wat is bepaald in het geldende Protocol Jobcoach. Dit Protocol, ten tijde van het vaststellen van deze beleidsregels het Protocol Jobcoach 2012, bevat afspraken over de uitvoering van de voorziening Jobcoaching. Het gaat enerzijds om afspraken over de inzet van de Jobcoaching en anderzijds om afspraken die betrekking hebben op het zgn. leveranciersmanagement dat UWV ten aanzien van Jobcoachorganisaties uitvoert. Het gaat daarbij in het bijzonder om de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en om de wijze waarop de Jobcoachorganisatie haar werkzaamheden richting UWV verantwoordt. Deze aspecten worden tussentijds getoetst naar aanleiding van constateringen van UWV en eventuele signalen die UWV over het handelen van een Jobcoachorganisatie ontvangt.

In dit Beleidskader wordt de besluitvorming rondom een aanvraag tot erkenning nader toegelicht. Tevens staat beschreven hoe UWV handelt indien wordt geconstateerd dat een bedrijf niet (meer) voldoet aan één of meer eisen uit het Erkenningskader 2012. Hieronder is begrepen de situatie dat een bedrijf niet voldoet aan de voorwaarden uit het Protocol Jobcoach.

Hoofdstuk 2. – De erkenning op basis van het Erkenningskader 2012

[Vervallen per 28-01-2016]

Met ingang van 15 oktober 2012 is het Erkenningskader 2012 van toepassing. Bedrijven die Jobcoaching willen uitvoeren moeten zijn erkend als Jobcoachorganisatie op basis van het Erkenningskader 2012. Dit geldt zowel voor bedrijven die niet eerder erkend waren als Jobcoachorganisatie (‘nieuwe bedrijven’), als voor ‘bestaande bedrijven’. Bestaande bedrijven zijn bedrijven die door UWV zijn erkend op basis van de voormalige Regeling erkenningscriteria voor Jobcoachorganisaties die dateert van 13 december 2005 (hierna: ‘Regeling 2005’). Om voor erkenning in aanmerking te komen, zijn nieuwe bedrijven verplicht een aanvraag te doen. Bestaande bedrijven worden door UWV uitgenodigd om zich te melden voor een herbeoordeling van de bestaande erkenning op basis van de criteria van het Erkenningskader 2012.

2.1. Termijnen en beoordelingsproces nieuwe bedrijven (zonder Erkenning Regeling 2005)

[Vervallen per 28-01-2016]

Om voor een erkenning in aanmerking te komen, dient een bedrijf een aanvraag in overeenkomstig het Erkenningskader 2012.

Onvolledige aanvraag

Stelt UWV op basis van de door het bedrijf ingediende aanvraag vast dat nog aanvullende informatie nodig is, dan stelt UWV het bedrijf schriftelijk, overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’), in de gelegenheid deze informatie binnen 2 weken te verstrekken. Indien het bedrijf na het verstrijken van die termijn niet de gevraagde informatie aan UWV heeft overgelegd, zal UWV besluiten de aanvraag niet te behandelen. Indien een aanvraag buiten behandeling is gesteld op basis van artikel 4:5 Awb, staat het een bedrijf vrij om op een later moment een nieuwe aanvraag in te dienen.

Besluit

Als na beoordeling van de (volledige) aanvraag door UWV wordt vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Erkenningskader 2012, dan wordt het erkend als Jobcoachorganisatie. De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. Het bedrijf mag dan Jobcoaching uitvoeren. Het bedrijf moet daarbij structureel aan de voorwaarden van het Erkenningskader 2012 en het geldende Protocol Jobcoach voldoen.

Voldoet een bedrijf niet aan het Erkenningskader 2012, dan wordt de aanvraag door UWV afgewezen. Het mag dan geen jobcoaching uitvoeren. Afwijzing van de aanvraag staat er niet aan in de weg dat een bedrijf een nieuwe aanvraag kan indienen. Gelet op artikel 4:6 Awb dient het bedrijf bij die nieuwe aanvraag wel te vermelden wat de nieuw gebleken feiten en/of veranderde omstandigheden zijn.

2.2. Termijnen en beoordelingsproces bestaande bedrijven (met Erkenning Regeling 2005)

[Vervallen per 28-01-2016]

Bestaande bedrijven herbeoordeelt UWV op basis van het Erkenningskader 2012. UWV nodigt bestaande bedrijven schriftelijk uit zich te melden voor een herbeoordeling van de erkenning op basis van het Erkenningskader 2012 en stelt daarvoor een termijn van 37 kalenderdagen.

Geen of te late melding door een bestaand bedrijf

Indien een bedrijf zich niet binnen de door UWV gestelde termijn meldt, gaat UWV over tot intrekking van de erkenning op basis van de Regeling 2005. In deze situatie heeft UWV niet kunnen vaststellen of het bedrijf aan de criteria van het Erkenningskader 2012 voldoet. Na intrekking kan dit bedrijf in beginsel de lopende trajecten afronden (Hoofdstuk 5.1). Een en ander onder de voorwaarde dat er geen redenen zijn om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Tijdige melding, maar ontbrekende informatie

Stelt UWV vast dat voor de beoordeling of het bestaande bedrijf voldoet aan de nieuwe erkenningscriteria nog aanvullende informatie nodig is, dan wordt dit bedrijf in de gelegenheid gesteld deze alsnog in te dienen. De noodzakelijke documenten dienen uiterlijk binnen de door UWV gestelde termijn van twee weken te zijn ontvangen. Indien de Jobcoachorganisatie na het verstrijken van die termijn niet de noodzakelijke documenten heeft overgelegd, dan wordt de overgangsregeling bestaande bedrijven worden toegepast (zie Hoofdstuk 3). Als na 6 maanden de noodzakelijke documenten nog steeds ontbreken, gaat UWV over tot intrekking van de erkenning op basis van de Regeling 2005. Ook in deze situatie heeft UWV niet kunnen vaststellen of het bedrijf aan de criteria van het Erkenningskader 2012 voldoet. Tevens wordt het bedrijf in beginsel in de gelegenheid gesteld lopende jobcoachtrajecten af te ronden (Hoofdstuk 5.1).

Besluit

Als het bestaand bedrijf zich tijdig heeft gemeld en alle noodzakelijke documenten door het bedrijf zijn overgelegd, vindt een beoordeling plaats aan de hand van de erkenningseisen van het Erkenningskader 2012. Wordt door UWV vastgesteld dat het bestaande bedrijf voldoet aan de nieuwe eisen, dan wordt het erkend als Jobcoachorganisatie voor een periode van 5 jaar. Het bedrijf mag in dat geval Jobcoaching blijven uitvoeren, zowel voor bestaande klanten als voor nieuwe klanten. Het dient daarbij structureel aan de voorwaarden van het Erkenningskader 2012 en het geldende Protocol Jobcoach te voldoen.

Voldoet een bedrijf niet aan de eisen van het Erkenningskader 2012, dan wordt het bedrijf op grond van de overgangsregeling in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van zes maanden alsnog aan de eisen te voldoen (zie verder Hoofdstuk 3).

Afwijzing van de aanvraag staat er niet aan in de weg dat een bedrijf een nieuwe aanvraag kan indienen. Het bedrijf dient bij die nieuwe aanvraag dan wel te vermelden wat de nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn.

Hoofdstuk 3. – Overgangsregeling bestaande bedrijven (met Erkenning Regeling 2005)

[Vervallen per 28-01-2016]

De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op bedrijven die beschikken over een erkenning op basis van de Regeling 2005. Zij hebben zich binnen de door UWV gestelde termijn van 37 kalenderdagen gemeld voor een erkenning op basis van het Erkenningskader 2012. Maar zij voldoen op dat moment nog niet aan de eisen om een erkenning op basis van het Erkenningskader 2012 te verkrijgen.

Met de overgangsregeling krijgen deze bedrijven eenmalig de gelegenheid om binnen een periode van zes maanden alsnog aan het Erkenningskader 2012 te voldoen. Gedurende deze zes maanden mag de Jobcoachorganisatie:

  • Jobcoaching uitvoeren voor nieuwe klanten én

  • Jobcoaching uitvoeren voor bestaande klanten, aan wie al een voorziening persoonlijke ondersteuning (jobcoachbudget) is toegekend.

Voorwaarde is dat geen sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen van het bedrijf die ertoe nopen dat de erkenning op basis van de Regeling 2005 wordt ingetrokken.

Het bedrijf dient een plan van aanpak op stellen en bij UWV in te dienen waaruit blijkt hoe het zal waarborgen dat het binnen de termijn van zes maanden alsnog aan de eisen van het Erkenningskader 2012 zal voldoen. Eveneens binnen deze termijn van zes maanden zal het bedrijf zich opnieuw moeten melden voor een erkenning op basis van het Erkenningskader 2012.

Als na deze zes maanden en na beoordeling van de documenten blijkt dat wederom niet wordt voldaan aan het Erkenningskader 2012, geldt dat niet opnieuw een overgangsregeling wordt aangeboden. Evenals bij een bestaand bedrijf dat zich niet of te laat heeft gemeld voor een erkenning op basis van het Erkenningskader 2012, wordt de erkenning op basis van de Regeling 2005 ingetrokken. Het bedrijf wordt dan in beginsel in de gelegenheid gesteld de lopende jobcoachtrajecten af te ronden. Afronding van de lopende jobcoachtrajecten gebeurt wederom onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er geen sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen van het bedrijf dat per direct de dienstverlening aan de klanten moet worden stopgezet. (Hoofdstuk 5.1). Die reden is er bijvoorbeeld in de situatie dat de Jobcoachorganisatie meer uren bij UWV heeft gedeclareerd dan waarop recht bestaat.

Hoofdstuk 4. – Niet langer voldoen aan de eisen Erkenningskader 2012

[Vervallen per 28-01-2016]

Een erkend bedrijf dient structureel aan de geldende eisen van het Erkenningskader 2012 en het Protocol Jobcoach te voldoen. UWV houdt toezicht op de wijze waarop Jobcoachorganisaties de voor hen geldende regels naleven waaronder het blijvend voldoen aan het Erkenningskader 2012. Dit aspect is ook een van de bespreekpunten tijdens het periodiek overleg tussen UWV en de Jobcoachorganisatie.

Indien UWV op enig moment vaststelt dat een op basis van het Erkenningskader 2012 erkend bedrijf niet langer aan de eisen van dat erkenningskader voldoet, wordt de Jobcoachorganisatie in de gelegenheid gesteld om binnen een hersteltermijn van zes maanden (weer) te voldoen aan de erkenningseisen. Het bedrijf stelt daartoe een plan van aanpak op en dient dit bij UWV in. In dit plan van aanpak maakt het bedrijf inzichtelijk hoe het, binnen de termijn van zes maanden, wederom aan de eisen van het Erkenningskader 2012 zal voldoen. Gedurende deze zes maanden mag de Jobcoachorganisatie haar werkzaamheden in beginsel voortzetten. Uitzondering daarop is de situatie dat sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen van het bedrijf die ertoe nopen dat de erkenning wordt ingetrokken. Een voorbeeld van een – ernstige – tekortkoming is dat de Jobcoachorganisatie meer uren bij UWV heeft gedeclareerd dan waarop recht bestaat.

Gedurende de hersteltermijn van zes maanden beoordeelt UWV de door de Jobcoachorganisatie gemaakte voortgang en na afloop van de termijn stelt UWV vast of inmiddels weer aan de erkenningseisen wordt voldaan. Indien dat niet het geval is, wordt de erkenning van het bedrijf ingetrokken. Alvorens tot intrekking over te gaan stelt UWV de Jobcoachorganisatie in de gelegenheid een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit tot intrekking van de erkenning.

Hoofdstuk 5. – Gevolgen van intrekking erkenning Erkenningskader 2012

[Vervallen per 28-01-2016]

5.1. Afronding lopende trajecten

[Vervallen per 28-01-2016]

Indien UWV besluit tot intrekking van de erkenning, mag de Jobcoachorganisatie geen nieuwe jobcoachtrajecten uitvoeren. Onder nieuwe jobcoachtrajecten verstaan we nieuwe aanvragen evenals vervolgaanvragen van jobcoachtrajecten met een ingangsdatum gelegen na datum intrekking van de erkenning. Wel geldt dat lopende jobcoachtrajecten mogen worden afgerond, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er geen redenen zijn om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen. Die reden is er bijvoorbeeld in de situatie dat de Jobcoachorganisatie meer uren bij UWV heeft gedeclareerd dan waarop recht bestaat.

De mogelijkheid tot afronding van lopende trajecten geldt in de situatie dat:

  • (1) een erkenning op basis van de Regeling 2005 wordt ingetrokken zonder dat de jobcoachorganisatie beschikt over een erkenning op basis van het Erkenningskader 2012, alsook wanneer

  • (2) een op basis van het Erkenningskader 2012 verleende erkenning wordt ingetrokken.

Indien een bedrijf ondanks intrekking van zijn erkenning jobcoachtrajecten mag afronden, wordt dit expliciet in het besluit tot intrekking van de erkenning vermeld. Indien een bedrijf geen jobcoachtrajecten mag afronden, wordt dit ook expliciet in het besluit tot intrekking vermeld.

In geval van intrekking van een erkenning die is verleend op basis van het Erkenningskader 2012 geldt een termijn waarbinnen een aanvraag om hernieuwde erkenning niet zal worden gehonoreerd, wat in de navolgende paragrafen wordt toegelicht.

5.2. Uitsluitingsperiode voor nieuwe aanvraag om erkenning

[Vervallen per 28-01-2016]

Intrekking van een op basis van het Erkenningskader 2012 verleende erkenning vindt haar grondslag in het niet voldoen aan één of meer eisen van het Erkenningskader. Afhankelijk van de reden van de intrekking geldt een uitsluitingsperiode van drie maanden tot één jaar waarbinnen een hernieuwde aanvraag om erkenning van dat bedrijf niet voor honorering in aanmerking komt. Wordt binnen die periode een hernieuwde aanvraag om erkenning ingediend, dan wordt deze afgewezen.

Een uitzondering op de in deze beleidsregels vastgelegde (duur van de) uitsluitingsperiode wordt gemaakt voor de situatie waarin de desbetreffende Jobcoachorganisatie kan aantonen dat sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden. UWV zal hierbij de reden(en) van de oorspronkelijke intrekking van de erkenning meewegen.

Of zich nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan dient door de jobcoachorganisatie aan UWV in de aanvraag te worden vermeld en staat ter beoordeling van UWV. UWV zal op basis van ervaringen die worden opgedaan een nadere invulling geven aan nieuwe feiten en omstandigheden die een uitzondering op de (duur van de) uitsluitingstermijn kunnen meebrengen. Vooralsnog valt te denken aan onder andere de volgende situaties:

  • in geval van geconstateerde onregelmatigheden: er heeft tussentijds een bestuurswisseling plaatsgevonden, het bij de onregelmatigheden betrokken personeel is niet meer bij het bedrijf werkzaam, of er is een verbeterprogramma ingezet met aantoonbaar resultaat;

  • in geval van borging onafhankelijkheid: er heeft een wijziging plaatsgevonden in bedrijfsconstructies;

  • in geval van onvoldoende ter beschikking staan van vakbekwaam personeel: de formatiecapaciteit is duurzaam uitgebreid of een opleidingsprogramma is gestart met aantoonbaar resultaat;

  • in geval van onderaanneming door een niet door UWV erkende Jobcoachorganisatie: deze onderaanneming is ten einde gekomen.

Is er sprake van gewijzigde omstandigheden, dan dient de Jobcoachorganisatie – alvorens een nieuwe aanvraag te doen – dit te melden aan UWV via servicedeskreintegratie@uwv.nl.

5.3. Duur uitsluitingsperiodes

[Vervallen per 28-01-2016]

In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de uitsluitingsperiode is, afgezet tegen de erkenningseis van Hoofdstuk 2 van het Erkenningskader 2012 waaraan niet is voldaan.

Tabel 1

Niet voldoen aan eis

Uitsluitingstermijn nieuwe aanvraag

Eis 3, 4, 8, 9, 11 en 12

3 maanden

Eis 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13 en 14

12 maanden

Stelt UWV voor meerdere eisen vast dat de Jobcoachorganisatie niet voldoet, dan geldt altijd de langste uitsluitingstermijn. Bij het niet voldoen aan meerdere eisen waarvoor ieder apart een uitsluitingstermijn van 12 maanden geldt, dan geldt te allen tijden deze maximale termijn van 12 maanden.

5.4. Recidive

[Vervallen per 28-01-2016]

In het geval dat door UWV binnen vijf jaar na intrekking van de erkenning een 2e of daarop volgende keer wordt geconstateerd dat een Jobcoachorganisatie niet voldoet aan de erkenningscriteria (recidive) – en UWV als gevolg daarvan heeft besloten de erkenning in te trekken – zal UWV de termijn waarbinnen de Jobcoachorganisatie niet in aanmerking komt voor honorering van een aanvraag, verlengen. In de navolgende tabel zijn hiervoor per erkenningseis de termijnen aangegeven. Dient een Jobcoachorganisatie binnen deze periode een aanvraag in, dan leidt dit tot een afwijzend besluit.

Tabel 2 – Duur intrekking erkenning bij 2e of daarop volgende constatering niet-voldoen

Niet voldoen aan eis

Uitsluitingstermijn nieuwe aanvraag

Eis 3, 4, 8, 9, 11 en 12

6 maanden

Eis 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13 en 14

24 maanden

Stelt UWV voor meerdere eisen vast dat de Jobcoachorganisatie niet voldoet, dan geldt altijd de langste uitsluitingstermijn. Bij het niet voldoen aan meerdere eisen waarvoor ieder apart een uitsluitingstermijn van 24 maanden geldt, dan geldt te allen tijden deze maximale termijn van 24 maanden.

Terug naar begin van de pagina