Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 2013

[Regeling vervallen per 17-12-2015.]
Geldend van 12-09-2013 t/m 16-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2013, nr. BOACAT2013/029, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Belastingdienst/Unit Ordening van 11 april 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de algemeen directeur Belastingen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van opsporingsambtenaar in dienst van de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-12-2015]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2015]

 • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs vastgesteld in de bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst (d.d. 20 januari 2009, Staatscourant nr. 23 van 4 februari 2009).

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2015]

 • 1 De algemeen directeur Belastingen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 17-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 mei 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina