Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 25-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling van de Financial Intelligence Unit – Nederland (Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Er is een FIU-Nederland.

 • 2 Het hoofd van de FIU-Nederland is op grond van de in de Wwft en de Wwft BES toegekende taken zelfstandig en exclusief bevoegd tot het:

  • a. verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties;

  • b. formuleren en implementeren van het uitvoeringsbeleid en de innovatie daarvan;

  • c. geven van bindende aanwijzingen aan de meldende instellingen met betrekking tot de gemelde ongebruikelijke transacties;

  • d. besluiten over deelname aan relevante nationale en internationale besprekingen ten aanzien van FIU-Nederland;

  • e. onderhandelen over en afsluiten van Memoranda of Understanding en convenanten met buitenlandse FIU's of andere relevante partners;

  • f. rechtstreeks adviseren en informeren van de bij de FIU-Nederland betrokken ministeries.

 • 3 Het hoofd van de FIU-Nederland beschikt zelfstandig over de financiële middelen die op grond van de Wwft en de Wwft BES door de Minister in overeenstemming met de Minister van Financiën zijn toegekend voor de taakuitoefening van de FIU-Nederland.

 • 4 Het hoofd van de FIU-Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding en de organisatie van de FIU-Nederland.

 • 6 Het hoofd van de FIU-Nederland wordt ondersteund door ambtenaren met een aanstelling bij de politie.

 • 7 Ambtenaren werkzaam bij de FIU-Nederland worden ingezet voor het uitvoeren van de conform artikel 13 van de Wwft en artikel 3.2 van de Wwft BES aan de FIU-Nederland toegekende taken en zijn hierover verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland.

 • 8 Het hoofd van de FIU-Nederland is verantwoordelijk voor het gegevensbestand van ongebruikelijke transacties. Overeenkomstig artikel 14 van de Wwft en artikel 3.3. van de Wwft BES is het gegevensbestand uitsluitend toegankelijk voor de daartoe door het hoofd van de FIU-Nederland geautoriseerde medewerkers van de FIU-Nederland.

Artikel 3

 • 1 De FIU-Nederland is beheersmatig ondergebracht bij de politie, bedoeld in artikel 25 van de Politiewet 2012, als herkenbare zelfstandig en onafhankelijk functionerende entiteit.

 • 2 Het hoofd van de FIU-Nederland krijgt via mandaat en ondermandaat het volledige beheer van de FIU-Nederland.

 • 3 Het hoofd van de FIU-Nederland legt ten aanzien van het beheer verantwoording af aan de korpschef,die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de Minister.

 • 4 De korpschef organiseert een centrale gespreks- en uitvoeringspartner binnen het bestel van de politie voor alle beheersmatige processen en diensten die de FIU-Nederland van de politie afneemt.

 • 5 De FIU-Nederland voert als zelfstandige, onafhankelijke en herkenbare entiteit binnen het politiebestel een eigen huisstijl.

 • 6 De FIU-Nederland beheert haar eigen ICT systemen in onafhankelijkheid en kan daarbij gebruik maken van de voorzieningen van de politie.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven