Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing [...] tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)

Geldend van 24-05-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 2013, kenmerk 112320-102565-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake aanvulling van de Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 in verband met tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 15 maart 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 30 597, nr. 288);

Gezien de motie-Bergkamp/Van Dijk (Kamerstukken II 2012/13, 25 847, nr. 113) die op 9 april 2013 door de Tweede Kamer is aangenomen;

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: zorgautoriteit) verhoogt de op grond van de Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 door haar berekende contracteerruimte voor 2013 met € 25 miljoen ten behoeve van de tarieven voor het in die aanwijzing bedoelde vervoer ten behoeve van de doelgroep kinderen en de doelgroep gehandicapte rolstoelgebonden cliënten. Zij onderzoekt welke eventuele knelpunten zich voordoen bij het vervoer voor deze doelgroepen en rapporteert mij hierover tijdig voor 1 september 2013.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina