Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013

Geldend van 25-05-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382511, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de korpschef van het landelijk politiekorps inzake het beheer van de FIU-Nederland

Artikel 1. (begripsomschrijvingen)

  • 2 Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat mede bedoeld het verlenen van:

    • a. volmacht: bevoegdheid om namens de staat, voor zover het betreft de FIU-Nederland, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

    • b. machtiging: bevoegdheid om namens de staat, voor zover het betreft de FIU-Nederland, handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder in ieder geval het vertegenwoordigen van de FIU-Nederland in (gerechtelijke) procedures en buiten rechte;

Artikel 2. (algemeen mandaat en volmacht)

Aan de korpschef wordt mandaat verleend ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland, bedoeld in artikel 12 van de Wwft.

Artikel 3. (ondermandaat)

  • 1 De korpschef wordt toegestaan ondermandaat te verlenen. De korpschef geeft het mandaat ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland middels een ondermandaat volledig door aan het hoofd van de FIU-Nederland.

  • 2 De verlening van ondermandaat ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland geschiedt schriftelijk en wordt aan de Minister ter kennis gebracht.

Artikel 4. (afstemming en verantwoording)

  • 1 Over de uitoefening van de bevoegdheden inzake het beheer van de FIU-Nederland voeren de korpschef en het hoofd van de FIU-Nederland periodiek overleg.

  • 2 De korpschef legt aan de Minister verantwoording af over de door hem op grond van dit besluit uitgeoefende bevoegdheden ten aanzien van het beheer over de FIU-Nederland.

  • 3 De Minister kan, te allen tijde, aan de korpschef aanwijzingen geven ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland.

Artikel 6. (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 7. (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina